Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 02/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
  Sinnalaus   

  ┘rtimus ajorronamentus:
Artýculus:
 -
"Sa festa de su pani" 
 - "SÓrdara, bidda mia"
de G.PÓulu Pisu
Literadura: 
- contu "Deus Ex-Machina" de Gigi Carreras

Mexina: 
- "It'est s'arteriosclerosi" de StŔvini Kerki
- "S'umperu de is mexinas in is fŔminas prinjas" de Arricardu Serreli


proposta de ortografia
e de polýtiga linguýstiga
FueddÓriu Sardu-Italianu
de scarrigai a donu de su jassu www.comitau.org

Sa lista de spainamentu
(mailing list) de sardu.net 
>ligi su manifestu<

Su jogu de su barrallicu
po jogai a Paskixedda e in totu is festas

Dogumentus:  
- "S'ist˛ria de su flamenco" de DÓrio Piga

Su Vangelu de Juanni:
1:1-51, 2:1-25, 3:1-36

Is Mutigonis   fumixeddus po s'allirgai e po imparai su sardu
Allui su contu: cursu de lýngua sarda in s'arretza e in s'arrÓdiu, pensau po is pipius ma bonu po is mannus puru
NO' a s'Óliga arrÓdiu-ativa! poneus sa firma nosta in sa lýtera de Tiscali
Sa scom¨niga de Predi Antiogu arretori de Masuddas
VITAMINIC Talloru: ballus sardus a ghitarra in formau mp3

Sa coya de Antonicu e Pepeddu

de Antoni Sanna

Casteddu, 31/12/1986
 
Personajus
  • sa meri 'e domu
  • is fillus Antonicu e Pepeddu 
  • s'amiga
  • sa serbidora, Anjulinedda
  • su gopai potecÓriu
  • s'intzertadora de bidda 
  • sa filla de su potecÓriu, Kikixedda
 
Primu scena: un'aposentu cun d-una mesa e unus cantu de cadiras.

Sa meri, sferritendi e murrungendi a sola, est abetendi ki torrit s'amiga ki est andada a nde su potecÓriu a di preguntai cosa a pitzu de una mixina ki serbit a is fillus ki nci funti perdendi is pilus. 

Sa meri est impensamentada po issus, ki dus iat a bolli biri coyaus cun pišokeddas bellas e arricas. Issus puru funt arricus, perou sa mama si timit ki custa cosa de is pilus dus fetzat arribai a depi fai una sšobera: o bella o arrica.

In domu nci tŔninti una serbidora ki est una pišoca bella meda e amorada in serghetu de Antonicu, su prus scucau de is duus fradis, perou esti p˛bora.

Antonicu e Pepeddu no pýganta parti a-i custa scena ki funti foras de bidda, in su cuili insoru.


Sa meri:
Su cunsillu de gomai esti justu, d'at liju in su jorronali... a su tempus de oi totu cantu si podit curai... spereus ki sa mixina dis fetzat beni deaderus...
S'amiga (intrendi):
Su potecÓriu m'at nau a ki sa mixina esti bona ma ki esti cara puru, perou de aici ndi dus bogaus de is penas a-i custus pišokeddus. M'at nau a ki esti benendi.
Sa serbidora:
(T˛canta s'enna e sa serbidora Óndat a oberri)
Sa meri, esti su potecÓriu!
Sa meri:
Faiddu intrai! Ita ses abetendi, str˛llica! Ba', custa pišokedda esti sonnendisi' sempri, di nÓras una cosa e issa parit durmia...
Su potecÓriu:
Bona jorronada gomai. Po-i cussa cosa ita fatzu? da mandu a is pišocus? Le' ki esti cosa bona, mancai esti carixedda, ma sciu ki finsas Pippo Baudo d'at manijada.
Sa serbidora: Perou nanta a ki tenit sa piluca...
Sa meri: Tui citia sýasta! Ita nd'as a cumprendi...
Su potecÓriu:
Femu nendi... custa mixina d'at manijada Maicu Bonjornu puru.
S'amiga:
Eya, ma nanta puru ki cun is pilus di sýanta cresšus is corrus...
Sa meri: Po caridadi gopai! Ma cosa segura esti?
Su potecÓriu:
Ma gomai, it'esti pensendi! A di fai cresci is corrus nš'at pensau sa mulleri e Bonjorno po-i cussu no at spŔndiu nudda. Comuncas, di femu nendi a ki custa mixina esti bona meda, ma esti cara!
Sa meri: E a cantu benit?
Su potecÓriu:
Duncas... dexi po coranta... binti spartziu cincu... fait 300 mila francus.
Sa meri: Agit˛riu!!!
Su potecÓriu: Esti cara, si d'apu nau jai... ma esti cosa noa puru!
S'amiga: E no di podit fai unu scontixeddu?
Su potecÓriu:
Be', di potzu torrai su scontu ki m'at fatu gopai cun su casu... milli francus a litru.
Sa meri: A litru? e po ita, a litrus esti custa mixina?
Su potecÓriu: Dexi litrus a conca nci b˛linti!
S'amiga: Pitica sa conca!?!
Su potecÓriu:
Duncas, binti po unu fait... duncas... ki fiat unu litru fiat milli, duus litrus duamila... tres litrus...
Sa serbidora:
Tremilla! E una conkixedda ki p˛rtat fusteti puru, mancu malis ki no si depit curai, asinuncas po fusteti nc'iat a bolli una carrara prena de mixina!
Su potecÓriu:
A mannÓria de conca is pišokeddus puru no br¨llanta... mi nd'arregordu ki po Antonicu, candu d'emus batiau, po su cambusšu nci fýanta b˛fius cuatru kilus de lana...
Sa serbidora:
S'iat a bolli bellu comenti a Antonicu, fusteti! Castisi' a su sprigu beni beni...
Sa meri:
Tui bai a sšacuai e a scovai ki a defensai a is fillus mius nci pensu deu (si ndi pŔsat, Óndat faci a su potecÓriu e di nÓrat:) Ita fiat nendi?
Su potecÓriu:
Nudda! Femu abetendi su dinai. Comuncas po contu miu is pišocus podint abarrai comenti funti, ma fusteti dus bolit bellus... ma du scit cantus pišocas nci funt in bidda ki dus funt abetendi? (Sa meri ndi b˛gat su dinai de sa piturrera e du pÓgat murrungendi. A pustis si sal¨danta e su potecÓriu ndi bessit de sa scena)
S'amiga:
Pedditzoni! Ma po ita no si cÓstiat sa filla, a-i cussa Kikixedda leja, tzopa e tzurpa... m'esti partu a ki ti fiat proponendi sa coya...
Sa meri:
Ba', leja gi esti leja, ma est arrica! In sa vida no si podit tenni totu... maridu miu puru no est unu monumentu!
Sa serbidora:
Arrica e strupiada... arratza bella de nebodeddus ki ndi bessint a foras!?
Sa meri:
Nara Anjulinedda, oi mi ses seghendi sa passiŔntzia... (pýgat una cosa in manu po si da tirai e Anjulinedda si nci fuit)
  SŔrranta sa tenda, sa primu scena est acabada.
 
Segundu scena: Sa meri e s'amiga funt abetendi ki ndi torrint is pišocus. 
 
Sa meri
Est una cida ki ant incumentzau sa cura. Oi torrant a bidda, spereus ki sa mixina dis apat fatu beni!
S'amiga:
Tui iast a bolli biri pilus e pilus illuegus, iast a bolli unu mirÓculu... ma po ita no dus portas a Lurdis insandus?!
Sa meri:
Nara, ita iast a bolli insullai? Donnya mama iat a bolli is fillus bellus...
Is fillus (intrendi):
Mamai, mamai...
Sa meri:
Fillus mius, Fillus mius de su coru... ma it'esti cussu imbodicu ki nci teneis in conca? Labai, mi pareis duus indianus... bogheisindi cussu turbanti!
Sa meri:
Fillus mius, Fillus mius de su coru... ma it'esti cussu imbodicu ki nci teneis in conca? Labai, mi pareis duus indianus... bogheisindi cussu turbanti!
Antonicu
O mamai, in sa prescriidura de sa mixina nci fiat scritu de si tupai beni sa conca.
Sa meri
Eis fatu beni, ma imoi em'a bolli biri ita s'at fatu sa mixina...
Antonicu
Eya, o mamai, abeta unu pagu... (s'acostant a unu sprigu ki s'agÓtat a una parti de s'aposentu e si ndi b˛ganta s'imboddicu de conca)
Pepeddu (arriendi)
Cessu', ses spinniau prus de prima...
Antonicu
Arriendi ses? Ma po ita no ti castias beni tui puru!? Comuncas mi parit ki tui in s'ampudda mia de sa mixina mi nš'as ghetau akua... berus esti? Tui ses imbidiosu ki deu seu prus bellu de tui!
Pepeddu
Arratza de bellesa ki tenis, as a parri ke Arrodolfu!
Antonicu
Ses imbidiosu e tremposu... a tui calincunu pilu gi t'esti cresšu, no meda perou, ma leju ses e leju abarras!
Pepeddu
Mi parit ki s'imbidia da tenis tui...
Sa meri (acostendisi')
Gesugristu miu! Peus de prima seis, cun totu su bonu dinai ki eus spŔndiu!
Su potecÓriu (t˛cat s'enna e sa serbidora du fait intrai)
Saludi o gomai, saludi o pišocus, apu portau atra mixina, labai ki d'apu stujada totu po bosatrus, funti 20 litrus, si da lassu a dexi milionis.
Antonicu
O didinu, ghetissidda a servitziali!
Pepeddu
Bandissindi, disgratziau! (su potecÓriu si nci fuit sighiu de totus cantus, e in s'aposentu abÓrranta Antonicu e Anjulinedda)
Sa serbidora (prexada) ăau Antonicu!
Antonicu ăau Anjulinedda, comenti stais? Deu apu fatu una cura...
Sa serbidora Ma tui ses bellu de aici e no tenis abisonju de nudda!
Antonicu Naras?... ma... (akikiendi) de... de... de...
 
Torrant a intrai Pepeddu, sa meri e s'amiga tzerriendi contras a su potecÓriu. 
SŔrranta sa tenda, sa segundu scena est acabada.
 
Sa de tres e ¨rtimu scena: Sa meri est abetendi ki ndi torrit s'amiga ki est andada a tzerriai s'interdadora de bidda. 
 
Sa meri
E ita no si fait po is fillus! Deu dus em'a bolli biri coyaus prima ki nci pŔrdinti totu is pilus. Is pišocas de oi dus b˛linti cun is pilus atzutzuddaus, brundus e cun is arrecadas... arratza de mundu! De fŔminas ki tŔninti dinai nci ndi funti, ma funti bešas o lejas... po caridadi!
S'amiga (intrendi):
Gomai, s'intzerdadora de bidda esti benendi.
(in su mentras ýntrat s'intzerdadora bistia a zýngara)
S'intzertadora
Saludi sa meri. E insandus, cali esti sa kistioni?
Sa meri:
(amostendi una sakita prena de pilus)
Castit cantus pilus funti perdendi is fillus mius! Is pišocus anti fatu una cura, ma no esti serbia a nudda... segundu mei calincunu dus at pigaus a ogu e forsis nc'est abisonju de fai una mazina...
S'intzertadora:
Ma cali mazina?! Po is pilus no nc'esti nudda de fai! Perou segundu mei sa tribulia de fusteti est un'atra... (pýgat una tassa, nci ghŔtat akua, da movit, cÓstiat e nÓrat:) Duncas duncas, de s'untruxu is farruncas, binu biancu e binu nieddu, axina frisca e muscadeddu... bosatrus teneis una cosa ki no m'eis nau... boleis coyai a calincunu! 
Sa meri:
Sýssiri, sýssiri, at intzertau, ma is ki bollu coyai funti duus, e funt is fillus mius...
S'intzerdadora:
Ellus ki apu intzertau! Seu o no seu deu sa ki nanta s'intzertadora de bidda? Comuncas, a totu s'agÓtat s'arremŔdiu, e su ki fait trinta fait coranta... nci tengu in menti calincuna cosa... una pišoca da tengu jai e s'atra da circaus... deu seu sperta de coyas puru.
S'amiga:
BÓstat ki no sutzedit comenti a Frantziscu ki nci d'esti fuia sa mulleri...
S'intzertadora:
Ma Frantziscu at pretŔndiu sa prus bella de bidda e issu fiat leju coment''e su pecau! Deu d'emu amonestau, ma issu fiat tostorrudu e iat nau "da bollu, da bollu!", ma s'erba bollu no s'agÓtat ni mancu in su jardinu de s'urrei. Po-i cussu deu nau: no castieis sa bellesa!
Sa serbidora: (impensamentada)
Fusteti est una brusša mala e at cullyunau a Antonicu Mateddu...
S'intzertadora:
Ma-i cussa fiat una crabixedda...
S'amiga:
Ma fusteti sempri cun crabas tenit de fai?
Sa serbidora:
Tzertu! Kini Óndat cun su tzopu...
S'intzertadora:
Nara bellixedda, no mi fŔtzsta artziai sa mutzioni, asinuncas de tui ndi fatzu una bomba de petza! Ma faidi' su fatu tuu, ita nc'intras tui... ast'essi bellixedda puru, ma no tenis ni mancu mijas po is peis!
Sa serbidora:
Fusteti kentz''e cullyunai iat a morri de su fÓmini!
Sa meri:
Cittidi', str˛llica, ki tui no ti bocis de traballu, ti biu unu pagu intrumentendidi'... ma ti ses posta calincuna cosa in conca? Toca, bessiminci a foras (sa serbidora nci bessit prangendi)
S'intzertadora:
Duncas, deu femu pensendi a Kikixedda... pr˛piu custu menjanu su babu, su potecÓriu, mi fiat fendi sa coa...
Sa meri:
Po caridadi, no mi kistionit de su potecÓriu...
S'amiga:
Bellu improseri!
S'intzertadora:
Eya, ma est arricu, su prus arricu de totu sa bidda, e Kikixedda esti filla ¨niga. (t˛canta s'enna e ýntrat Kikixedda) Beni Kikixedda, arribas pr˛piu beni, a s'ora justa, parit su distinu...
Sa meri:
(kistionendi a s'amiga)
Custa mi parit ki sciiat jai totu e imoi s'esti fendi sa trassa, o puru est intzertadora deaderus...
S'intzertadora: Alloddu sa sposixedda!
Kikixedda:
Aundi esti su sposu miu? (sigumenti esti tzurpa lýmpia, Óndat a imprassai s'amiga).
S'amiga:
Balla, ma custa esti tzurpa lýmpia deaderus!
S'intzertadora:
Eya, ma est arrica e bona puru... (abascendi sa boxi) esti tzopa, mesu surda, e cun sa tzurpera ki p˛rtat no nci podit bessiri ni mancu de domu... esti cosa segura... no si nci fuit cun nisšunus!
S'amiga:
tzurpa, tzopa e surda... ma a ndi at a porri andai?
S'intzertadora:
Arrica esti! Anjonis, trigu, puddas, conillus, porcus, bacas (kistionendi intr''e sei faci a su p¨bricu:) e balla ki po-i custa coya su potecÓriu mi depit pagai beni... e kini si da pýgat a-i custa... ni mancu King Kong d'iat a bolli!
Sa meri:
Ba', ki calincunu de is pišocus da bolit, siat fata sa boluntadi de Deus!
Sa serbidora:
(intrendi)
Po caridadi, su lejori de-i custa! (bŔssinti sa meri, s'amiga e s'intzertadora, e a pustis intrant is pišocus; Antonicu s'ac˛stat a Anjulinedda e Pepeddu abÓrrat a solu a una parti; Kikixedda oberit beni is ogus e s'ac˛stat a Pepeddu)
Peppeddu: ăau, comenti stais?
Kikixedda: Beni! (e si t˛canta sa manu)
S'intzertadora: (torrendi a intrai cun sa meri e s'amiga) Bývat is isposus?
Sa meri:
(castiendi a Anjulinedda)
Ma cali sposus!?! E tui ita nci fais???
Antonicu:
(akikiendi)
Mam... Mamai... cu... cu... sta... e... esti... sa spo... sposa miiii...
Sa meri
E bÓndat beni! (castiendi su p¨bricu) Custu esti mellus ki si coit illuegus asinuncas mi nci bessit scucau e akikiadori puru, ki no si du c˛yat prus nisšunus.
E passiŔntzia! Deu das bolemu bellas e arricas tot'e is duas, perou a bortas in sa vida t˛cat a s'acuntentai.
  SŔrranta sa tenda, sa comŔdia est acabada.
 is amigus de sardu.net 

 "Nos'e totu" su discu nou de sa truma hip-hop is BalentiaLinu Talloru, ghitarreri famau, est traballendi jai de diora po fai connosci sa m¨siga sarda in s'arretza...