www.sardu.net
Deus Ex-Machina
de Gigi Carreras
 
 

"Sa Luna est arta notesta" iat nau Efės cun s'acentu brabaxinu. Di narānt "Crateri", ca fiat prenu de stampus in cara; ma a su professor Frankiscu Caratelli no d'importāt nudda: fiat unu traballadori bonu, e custu bastāt. E cumenti sciėat umperai sa įapa nisįunus du sciėat fai: tzacāt corpus in sa terra aici fortis ki a su professori di pariat ki depessint arribai a s'inferru. D'iat tzerriau po cussu, ca po fai traballus de aici tocat a pigai genti aici: genti innyoranti, no ndi scėint nudda de stōria, de Curtura de Bunnānnaro, ma candu tocat a marrai, funt su mellus. A piticu, cun is amigus, Frankiscu andāt a circai is puntixeddas de ossidiana in su monti, e cantus bortas das iat bogadas a campu: piticas, mannas, totus bellas, ca das depiat arregalai a is piįokeddas. In su mentras ki is atrus amigus fiant abarraus in bidda, kini a marrai in su satu, kini a fai manorba, issu fiat arrenesįu a pigai sa lāurea, in Lėteras Antigas, e s'ispetzialisadura in Arkeologia, cun d-una tesi a pitz''e is Feniįus in su Monti Arci. Cantus bisus. Iat cumentzau a traballai sighendi su professori de lāurea in is scavus, ki di narāt: "Arregordadi' sempri custu, Franki': est candu ses limpiendi sa porta de s'intrada ki t'agatas ki nc'est stčtia jai genti mala a primu de tui, e tui t' intendis s'ōmini prus balossu de su mundu. Ma depis sighiri, poita ca ki no nci fiat genti cumenti a nosus, nisįunus iat pōtziu connosci sa mannesa e sa stōria de su pōpulu sardu". Frankiscu si prexāt sempri candu intendiat custas frāsias. Po dexi annus iat fueddau a is cunferčntzias in totu su mundu cun professoris famaus, po amostai sa storia de Sardinnya e de is sardus. Sceti ca candu su bisu fiat parrendi realidadi, fiant arribaus is barrancus. De un'annu su Ministeru iat decėdiu ca in su cursu suu nci fiant tropus pagus studentis po sighiri a esisti, e issu fiat abarrau sentz' 'e fai nudda. E cussu fillu. Arribau ke sa gratzi' 'e Deus, ki imoi di fiat donendi su prus mannu pensamentu de sa vida sua. Imoi issu fiat de s'atra parti, sa 'e sa genti mala.
"Mi' mi'!" Unu 'tzerriu iat fatu scidai su professori de cuss'ispetzi' 'e bisu aundi fiat. "O su professore, mi paret ca bi semus como, su metal-detector at intesu caleguna cosa", iat nau "Crateri" totu cuntentu; cumenti ki no essit mai agatau nudda, issu ki si fiat fatu una domu aici. "Millu mi', aaahh...istupau ke sese!" iat itzerriau "Crateri" cun cussu arroghixedd' 'e brunzu in manu, pitikeddu, pretziau. Frankiscu iat pigau su brunzeddu, e du fiat limpiendi a pinzellu. "Ita bellu ki esti" iat nau su professori, ca imoi si cumprendiat ita fiat. Teniat su scudu in su bratz' 'e manca, e sa spada in su 'e dresta, e su capeddu a form' 'e ou. "Unu shardana! Unu gherreri sardu!" iat tzerriau Frankiscu su professori, e si fiat girau faci a "Crateri", ki fiat slanzendi a pitz' 'e una mat' 'e murdegu...
DEUS EX-MACHINA
"Sempra ke ci afete prokurato un pezzo dafero molto pello!" d'iat nau cun s'acentu leju, in d-una villa de Portu Cerbu, su colletzionadori svėtzeru Hans Fleisch, ki comporāt brunzeddus in Sardinnya, paghendiddus beni a dinai prontu. "Se lo volete subito, eccolo!" d'iat arrespustu Frankiscu, e oberta sa baligedda nd'iat bogau a foras su gherreri e d'iat donau a cuss'omini. "Merafiglioso!" iat nau su svėtzeru. Iat donau su dinai a Frankiscu, e iat sighiu:"Naturalmente, kvesta cosa tefe rimanere..." ma primu de acabai sa frāsia, Frankiscu d'iat castiau mali e si fiat pesau. "Addio!" d'iat nau Frankiscu andendisindi cun su coru sperrau.
Intrau in sa mākina, iat castiau su dinai: centu-mila francus nous! Unu munton''e dinai aici no d'iat mai biu. E fiat pentzendi: "Gherreri shardana, ses nasįu po peleai e amparai sa genti tua. Imoi deu seu gherrendi po fillu miu, ca sa maladia est bocendiddu. S'operatzioni costat dinai meda. Gherraus in paris, ca sceti grātzias a tui imoi potzu sperai de du fai bivi".
Allutu su motori, Frankiscu fiat andendi a gherrai, forti, ca imoi no fiat prus a solu.

Gigi Carreras, austu 2005