Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 02/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
  Sinnalaus   

  ┘rtimus ajorronamentus:
Artýculus:
 -
"Sa festa de su pani" 
 - "SÓrdara, bidda mia"
de G.PÓulu Pisu
Literadura: 
- contu "Deus Ex-Machina" de Gigi Carreras

Mexina: 
- "It'est s'arteriosclerosi" de StŔvini Kerki
- "S'umperu de is mexinas in is fŔminas prinjas" de Arricardu Serreli


proposta de ortografia
e de polýtiga linguýstiga
FueddÓriu Sardu-Italianu
de scarrigai a donu de su jassu www.comitau.org

Sa lista de spainamentu
(mailing list) de sardu.net 
>ligi su manifestu<

Su jogu de su barrallicu
po jogai a Paskixedda e in totu is festas

Dogumentus:  
- "S'ist˛ria de su flamenco" de DÓrio Piga

Su Vangelu de Juanni:
1:1-51, 2:1-25, 3:1-36

Is Mutigonis   fumixeddus po s'allirgai e po imparai su sardu
Allui su contu: cursu de lýngua sarda in s'arretza e in s'arrÓdiu, pensau po is pipius ma bonu po is mannus puru
NO' a s'Óliga arrÓdiu-ativa! poneus sa firma nosta in sa lýtera de Tiscali
Sa scom¨niga de Predi Antiogu arretori de Masuddas
VITAMINIC Talloru: ballus sardus a ghitarra in formau mp3

Fumixeddus
 
ăau pišocus !
Mi nanta Andria.
Seu andendi 
a nde un'amigu.
Benei cun mei !

ăau Juanni,
ita ses fendi ?
A no du bis 
ki seu joghendi 
a computadora ?

E ita jogu 
ses fendi ?
Seu ghiendi un'astronavi e depu sparai a totu is inimigus !


Po ita no benis a jogai cun mei 
a boša ?
No' ! Bollu bociri totu is astronavis allenas !

PassiŔntzia ! Intzandus bandu
a jogai a solu !
Nooo' ! Is allenus m'anti segau s'astronavi !

Aici imparas a no bolli jogai cun mei ! O balossu !

 
ăau pišocus ! Oi seu a ollieras de soli noas... bollu biri ita mi nanta is amigus mius.

ăau Erricu,
e ita parit ?
ăau Andria, a ollieras noas sesi ?
Tropu togu !

Eya, das apu comporadas ariseru... das apu pagadas duxentus francus.
Mmm... t'anti cullyunau. 
Deu a-i cussas ollieras das apu bias prus a baratu !


ăau Sýrvia,
e ita parit ?
ăau Andria ! 
Oi ses stravanau !
A ollieras noas sesi ?

Eya, das apu comporadas ariseru... das apu pagadas... em... centu francus.
Bravu Andria ! 
As fatu un'afÓriu bonu! Ses tropu bravu e bellu !

Forsis m'anti cullyunau, perou mi seu fatu sa pivella !

 
Oi mama m'at nau a castiai a fradixeddu miu...

... est unu pipiu unu pagu arrevesšu...
 spereus in bonu !
Arrevesšu ast 'essi tui, o scimpru.

O bellixeddu, circa de mi d'acabai, asinuncas...
Asinuncas ita mi fais ? La' ki deu du nau a mama! Marranu !


Marranu a mei ?
Imoi ti ndi bogu su šuceddu e ti nci du ghetu a s 'Óliga !
buaaa...buaaa...
su šuceddu miu bollu, su šuceddu miu bollu !

Ne' su šuceddu... fais a bonu imoi ?

No' ! E candu t˛rrat mama di nau su ki m'as fatu !
O scimpru !

Donnya borta est aici... imoi perou di fatzu su kirighitu e du fatzu arriri, aici si ndi scarescit de totu e no nÓrat nudda !

 
Mi bollu fai una passillada... mancai agatu a calincunu de is amigus mius.

ăau Lisandru, toga sa mascannya !
E ita noas ?
Seu cantendi in
 d-una banda Rock... da bolis intendi una cantzoni mia ?

Eya, faimidda intendi !
" Sa banda mia
est unu spantu
ascurta  beni 
custu cantu... "


Mmm...
" ... amigu miu ascurta a bonu 
de sa ghitarra
su bellu sonu ! "

Mmm... bravu meda... it ' ideas tenis po su benidori ?
A mannu bollu essi unu cantadori arricu e famau !

Be', o pišocus ,
deu bandu a domu a mi ndi pigai su peracu... oi de seguru at a proi !

 
Mama m'at nau a comporai su pani.
Imoi andu 
a butega.

Saludi 
Sennora Maria.
ăau Andria, comenti ti potzu serbiri?

Po prexeri, donghimi' unu kilu de pani e un'imboddicu de patateddas fritas. AbÓstanta duus francus?
Su pani fait unu francu e mesu e is patateddas funt a 40 arrialis, duncas ti depu 10 arrialis de arrestu.


Beni meda, Sennora Maria, a si torrai a biri 
cun saludi.
Saludi a tui, 
o Andria, 
e saludami' 
a mamai tua.

ăau mama, ne' su pani e 10 arrialis de arrestu.
 Sennora Maria m'at nau puru 
a ti saludai.
Atru ke saludi !
 Su pani a nde cussa fŔmina est benendi sempri prus caru !

O pišocus, custu contu fiat sceti po si fai cumprendi ita bolit nai a fai
" su fogheri " ! Bosatrus perou
no depeis fai aici !

  #6
Labai, est arribendi Lisandru....

ăau Lisandru, ma sempri a pilus spramaus sesi? E tui sempri a ollieras mannas de soli sesi? 

Toca, gi d'apu cumprŔndiu ki ses imbidiosu... is ollieras mias funti meda prus togas de is tuas!
E citidi'! Ses tui s'imbidiosu... e it'esti? mamai no bolit a ti fai cresci is pilus longus?


Nossi'! Sa kistioni esti ki a mei is pilus longus no mi prÓxinti, duncas...
...duncas, duncas, sa gatu cun is farruncas! 
e naraddu ki esti mamai ki ti bolit arrisigai! :-D

Ascu', fai coment''olis... tui ti nd'abarras a conk''e pinzellu e deu a conka arrisigada!
'Ci podis contai! Deu no mi fatzu arrisigai...
Mi fatzu a conk''e pinzellu po essi meda prus bellu...

M'at a tocai a di donai arrexoni,  asinuncas no mi d'acÓbat  prus cun is arrimas... custu si creit de essi arrepadori togu!

 
 is amigus de sardu.net 

 "Nos'e totu" su discu nou de sa truma hip-hop is BalentiaLinu Talloru, ghitarreri famau, est traballendi jai de diora po fai connosci sa m¨siga sarda in s'arretza...