Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pàgina de cumentzu
Beni bènniu ùrtimu ajorronamentu: 02/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artìculus| Calendàriu| Cantadas| Coxina| Fueddàrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| Scèntzia|
  Sinnalaus   

  Ùrtimus ajorronamentus:
Artìculus:
 -
"Sa festa de su pani" 
 - "Sàrdara, bidda mia"
de G.Pàulu Pisu
Literadura: 
- contu "Deus Ex-Machina" de Gigi Carreras

Mexina: 
- "It'est s'arteriosclerosi" de Stèvini Kerki
- "S'umperu de is mexinas in is fèminas prinjas" de Arricardu Serreli


proposta de ortografia
e de polìtiga linguìstiga
Fueddàriu Sardu-Italianu
de scarrigai a donu de su jassu www.comitau.org

Sa lista de spainamentu
(mailing list) de sardu.net 
>ligi su manifestu<

Su jogu de su barrallicu
po jogai a Paskixedda e in totu is festas

Dogumentus:  
- "S'istòria de su flamenco" de Dàrio Piga

Su Vangelu de Juanni:
1:1-51, 2:1-25, 3:1-36

Is Mutigonis   fumixeddus po s'allirgai e po imparai su sardu
Allui su contu: cursu de lìngua sarda in s'arretza e in s'arràdiu, pensau po is pipius ma bonu po is mannus puru
NO' a s'àliga arràdiu-ativa! poneus sa firma nosta in sa lìtera de Tiscali
Sa scomùniga de Predi Antiogu arretori de Masuddas
VITAMINIC Talloru: ballus sardus a ghitarra in formau mp3

"Su di andai a boddiri spiga" de Pàulu Tzedda
Basçu e contra: Marcu e Alessi Manca
Sàbiu Curturali - Cuartuçu, su 3 de Ladàmini 2003
incuru de Nicolau De Notarpietro Orrù

sterrina

Su di andai a boddiri spiga
Traballu po mei no du creu
Ca seu de bidea prus vanèsia
E a-i cussus impreus no m' abasçu
A mei mi praxit a lugori 'e luna
A cantai versus in poesia
Ma in su traballu seu pagu avesau
E timu puru de mi podi cunfundi
Ki su tempus si fait aresti
De nci 'essiri mellus mi dromu

cubertantza

Sa domu aundi fia nasçu deu
Est a su costau de una crèsia antiga


[scàrriga s' mp3 de su cumentzu de su mutetu (1272 KB)]

Mutetu

Su di andai a boddiri spiga
Traballu po mei no du creu
Ca seu de bidea prus vanèsia
E a-i cussus impreus no m' abasçu
A mei mi praxit a lugor' 'e luna
A cantai versus in poesia
Ma a su traballu seu pagu avesau
E timu puru de mi podi cunfundi
Ki su tempus si fait aresti
De nci 'essiri mellus mi dromu


Su de andai a boddiri spiga

Su di andai a boddiri spiga
Sa domu aundi fia nasçu deu
Est a su costau de una crèsia antiga
Traballu po mei


Traballu po mei no du creu
Est a su costau de una antiga crèsia
Sa domu aundi fia nasçu deu
Ca seu de bidea prus vanèsia


Ca seu de bidea prus vanèsia
Sa domu aundi deu fia nasçu
Est a su costau de una antiga crèsia
E a-i cussus impreus no m' abasçu


E a-i cussus impreus no m' abasçu
Est a su costau de antiga crèsia una
Sa domu aundi deu fia nasçu
A mei mi praxit a lugor' 'e luna


A mei mi praxit a lugori de luna
Sa domu aundi deu nasçu fia
Est a su costau de antiga crèsia una
A cantai versus in poesia


A cantai versus in poesia
De una crèsia antiga est a su costau
Sa domu aundi deu nasçu fia
Ma a su traballu seu pagu avesau


Ma a su traballu seu pagu avesau
Fia nasçu deu sa domu aundi
De una crèsia antiga est a su costau
E timu puru de mi podi cunfundi


E timu puru de mi podi cunfundi
De una crèsia antiga a su costau esti
Fia nasçu deu sa domu aundi
Ki su tempus si fait aresti


Ki su tempus si fait aresti
Aundi fia nasçu deu sa domu
De una crèsia antiga a su costau esti
De nci 'essiri mellus mi dromu


De nci 'essiri mellus mi dromu
Est a su costau de una crèsia antiga
Aundi fia nasçu deu sa domu
Sa domu aundi fia nasçu deu

 is amigus de sardu.net 

 "Nos'e totu" su discu nou de sa truma hip-hop is BalentiaLinu Talloru, ghitarreri famau, est traballendi jai de diora po fai connosci sa mùsiga sarda in s'arretza...