Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pàgina de cumentzu
Beni bènniu ùrtimu ajorronamentu: 02/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artìculus| Calendàriu| Cantadas| Coxina| Fueddàrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| Scèntzia|
  Sinnalaus   

  Ùrtimus ajorronamentus:
Artìculus:
 -
"Sa festa de su pani" 
 - "Sàrdara, bidda mia"
de G.Pàulu Pisu
Literadura: 
- contu "Deus Ex-Machina" de Gigi Carreras

Mexina: 
- "It'est s'arteriosclerosi" de Stèvini Kerki
- "S'umperu de is mexinas in is fèminas prinjas" de Arricardu Serreli


proposta de ortografia
e de polìtiga linguìstiga
Fueddàriu Sardu-Italianu
de scarrigai a donu de su jassu www.comitau.org

Sa lista de spainamentu
(mailing list) de sardu.net 
>ligi su manifestu<

Su jogu de su barrallicu
po jogai a Paskixedda e in totu is festas

Dogumentus:  
- "S'istòria de su flamenco" de Dàrio Piga

Su Vangelu de Juanni:
1:1-51, 2:1-25, 3:1-36

Is Mutigonis   fumixeddus po s'allirgai e po imparai su sardu
Allui su contu: cursu de lìngua sarda in s'arretza e in s'arràdiu, pensau po is pipius ma bonu po is mannus puru
NO' a s'àliga arràdiu-ativa! poneus sa firma nosta in sa lìtera de Tiscali
Sa scomùniga de Predi Antiogu arretori de Masuddas
VITAMINIC Talloru: ballus sardus a ghitarra in formau mp3

"Cali siat s'odierna luxi" de Pàulu Tzedda
Basçu e contra: Marcu e Alessi Manca
Sàbiu Curturali - Cuartuçu,  su 3 de Ladàmini 2003
incuru de Nicolau De Notarpietro Orrù
sterrina

Cali siat s' odierna luxi
Ki gòsat s' arti nosta 'e is mutetus
Ancoras studienti stàinti
Ma s' arresurtada no est cudda
Est ancoras pagu su pro
Nci nd' est alcunus ki saludu intrèganta
Nci nd' est alcunus ki ajudu intrèganta
Ma s' umprus ancoras nanta stèsia
E pròpiu a kini no tenit repertus
Si prenit sa buca fueddendi

cubertantza

Tzertus ki pregant a Budda e a Maometu
Brintendi a crèsia no si fàinti gruxi

[scàrriga s' mp3 de su cumentzu de su mutetu (1282 KB)]

Mutetu

Cali siat s' odierna luxi
Ki gòsat a s' arti nosta 'e is mutetus
Ancora studienti stàinti
Ma s' arresurtada no est cudda
Est ancora pagu su pro
Nci nd' est alcunus ki saludu intrèganta
Nci nd' est alcunus ki ajudu intrèganta
Ma s' umprus ancora nanta stèsia
E pròpiu a kini no tenit repertus
Si prenit sa buca fueddendi
 

Cali siat s' odierna luxi


Cali siat s' odierna luxi
Tzertus ki prègant a Budda o a Maometu
Brintendi a crèsia no si fàinti gruxi
S' arti nosta de su mutetu

S' arti ki gòsat a su mutetu
Brintendi a crèsia gruxi no si fàinti
Tzertus ki prègant a Budda o a Maometu
Ancora i-studienti stàinti


Ancora i-studienti stàinti
Tzertus ki prègant a Maometu o a Budda
Brintendi a crèsia gruxi no si fàinti
Ma s' arresurtada no est cudda


Ma s' arresurtada no est cudda
Brintendi a crèsia gruxi si fàinti no
Tzertus ki prègant a Maometu o a Budda
Est ancora pagu su pro


Est ancora pagu su pro
Tzertus ki a Budda o a Maometu prèganta
Brintendi a crèsia gruxi si fàinti no
Nci nd' est alcunus ki ajudu intrèganta


Nci nd' est alcunus ki ajudu intrèganta
No si fàinti gruxi brintendi a crèsia
Tzertus ki a Budda o a Maometu prèganta
Ma s' umprus ancora nanta stèsia


Ma s' umprus ancora nanta stèsia
Ki prègant a Budda o a Maometu tzertus
No si fàinti gruxi brintendi a crèsia
Pròpiu kini no tenit repertus


Pròpiu kini no tenit repertus
No si fàinti gruxi a crèsia brintendi
Ki prègant a Budda o a Maometu tzertus
Si prenit sa buca fueddendi


Si prenit sa buca fueddendi
Tzertus ki prègant a Budda o a Maometu
No si fàinti gruxi a crèsia brintendi
Brintendi a crèsia no si fàinti gruxi
 is amigus de sardu.net 

 "Nos'e totu" su discu nou de sa truma hip-hop is BalentiaLinu Talloru, ghitarreri famau, est traballendi jai de diora po fai connosci sa mùsiga sarda in s'arretza...