Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

artýculu de Amos Cardia
Funti fueddendindi ancoras

Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa

Una spricadura scentýfiga, simpli e crara

 

Sa kistioni a pitz''e una lýngua sarda uniatzada d'anti prena 'e trobeddas: a kini kisti˛nat amesturendi cosa ki esti stesiada, a kini kisti˛nat stesiendi cosa ki esti impari.
Po kini no ndi scit o ndi scit pagu, s'arresurtau est a si perdi, cumenti naraus in italianu, in d-una tassa 'e akua, sperditziendi siat su pagu tempus ki est abarrau, siat su scallentamentu de nosu sardus, ki esti su scusorju prus mannu ki t˛cat a amparai de donnya manera.

Grafia e Morfologia

Po cumprendi beni sa cosa, insaras, t˛cat a stesiai grafia e morfologia, ki funti duas cosas diferentis, in calikisiat lýngua.
Sa grafia esti sa manera de scriri is sonus, esti cumenti a unu sonu di feus currispundi una litra, cumenti unu sonu du traduseus in scriidura.
Sa morfologia esti cumenti bessint is fueddus, is artýculus, is verbus e aici nendi. Esti cumenti bessit su sonu insoru, segundu ki sýanta, singularis o pruralis, presentis o passaus e aici nendi.

Su sonu italianu -chi- s'agÓtat in d-unu muntoni 'e lýnguas, e donnya lýngua du scriri de una manera diferenti:

-qui- spannyolu (castillyanu)
-que- grafia frantzesa
-kee- grafia ingresa
-ki- grafia tedesca
-??- grafia arega antiga e moderna
-ci- grafia latina antiga
-ki- grafia latina de s'edadi 'e mesu

e, a s'acabu,
-chi- eus nau, grafia italiana
-ki- grafia sarda aut˛noma.

Totu custa est una kistioni de grafia, una kistioni de tradusidura scrita de su sonu ki in italianu scrieus -chi-, calikisiat sa bariedadi de su sardu ki nce du agataus.

Ma ki depeus tradusi in sardu sa frÓsia i cani che ho visto sono grandi, da potzu tradusi segundu duas bariedadis:
1) campidanesu: is canis ki apu biu funti mannus
2) logudoresu-nugoresu: sos canes ki apo bidu sun mannos.
Ki custas duas tradusiduras funti diferentis esti po una kistioni de morfologia, no de grafia. A essi diferenti esti sa morfologia (s'artýculu, sa bessida de su n˛mini, su verbu, sa bessida de s'ašungidori), no sa grafia, ki esti oguali in toteduas is frÓsias (ki esti sa grafia sarda aut˛noma).

E insaras, ita boleus uniatzai, sa grafia o sa morfologia puru ? [noda 1]

Is bariedadis si distýnghinti pr˛piu po sa morfologia diferenti, po cussu ki nosu, po nai, feus una morfologia de mesu intr''e is bariedadis, seus fendi un'atra bariedadi, ki no esti campidanesu, ni logudoresu, e no esti fueddada ni de is campidanesus ni de is logudoresus.
Custa morfologia 'e mesu iat a podi assimbillai a calancuna suta-bariedadi de lÓcana puru, ma comuncas, po su prus, iat essi una bariedadi ki no esisitit ni in d-unu logu ni in s'atru.

Po cussu, ki boleus arrespetai is bariedadis, cumenti totus nÓranta (mancai ki, su prus, du nÓrant a fueddus sceti), s'¨nigu uniatzamentu ki fait a fai esti su de sa grafia, est a nai a scriri is sonus ogualis, ki nci funt in is duas bariedadis, in sa pr˛piu manera.

Po nai, su sonu ki in italianu scrieus -chi- esisitit in toteduas is bariedadis, e du scrieus de sa pr˛piu manera (-ki-) in toteduas is bariedadis:
1) campidanesu: kini sesi?
2) logudoresu-nugoresu: kie sese?
Custas duas frÓsias tenint una morfologia diferenti, ca funti de duas bariedadis diferentis, e perou tŔninti sa pr˛piu grafia (grafia sarda aut˛noma), ki lÓssat a craru su naturali insoru.

Sa Limba Sarda Unificada

Sa ki d'ýanta nau Limba Sarda Unificada iat uniatzau sa grafia e sa morfologia puru.

 • Po su ki spŔtat a sa grafia, d'iat uniatzada pighendi casi po totu sa grafia de sa lýngua italiana. Sa L.S.U. po cussu no teniat nisšuna grafia noa, no iat imbentau nudda, ca iat pigau una grafia ki esistiat in d-un'atra lýngua jai, s'italianu, e nce d'iat ghetada a su sardu. Nudda de prus.
 • Po su ki spŔtat a sa morfologia, d'iat uniatzada pighendi casi po totu sa morfologia logudoresa. Sa L.S.U. po cussu no teniat nisšuna morfologia noa, no iat imbentau nudda, ca iat pigau una morfologia ki esistiat in d-una bariedadi jai, sa logudoresa, imponnendidda po totu su sardu. Nudda de prus.

Funti cosa sballiadas sa una e s'atra puru: po su ki spŔtat a sa grafia, ca sa grafia italiana no Óndat beni po su sardu, ca du sbis¨riat [noda 2], e po su ki spŔtat a sa morfologia, ca no Óndat beni a imponni una morfologia (e duncas una bariedadi) a pitz''e is atras.
Sa L.S.U. esti turada jai, morta strecada a suta de is iscuntr˛rius suus e totu, morta strecada a suta de sa pagu democratzia ki nci teniat (su prus de is sardus -is campidanesus- iant ai dŔpiu scriri umperendi una bariedadi -su logudoresu- de una minoria de sardus).
Doneus su pŔsami e no ndi fueddeus prus.

FonŔtiga

A kini nÓrat ca is fueddus sardus funt is pr˛pius, e ca a mudai esti sa fonŔtiga sceti, nÓrat una cosa sballiada. Difatis sa fonŔtiga est una mudÓntzia in su pronunšu, ma pitica, intr''e sa pr˛piu bariedadi e totu.
Po nai: giocatore
1) Casteddayu: - Jogarori - (ma si scrit sempri -Jogadori-)
2) Maresu: - Jogadori - e totu.
Po nai: sole
1) Casteddayu: - Soli - e totu
2) Sinniesu: - Solli - (ma si scrit sempri -Soli-)
3) Mureresu: - Soi - (ma si scrit sempri -Soli-)
4) Mesu Campidanu: - Sobi - (ma si scrit sempri -Soli-).

Is kistionis de fonŔtiga funti custas, mudÓntzias prus o mancu piticas ki comuncas no m¨danta su naturali de sa bariedadi, cumenti invešas sutzedit ki nosu feus mudai is bessidas de is n˛minis, de is ašungidoris, is verbus, is artýculus...
Unu contu est a essi "arregulaus" intr''e sa pr˛piu bariedadi, umperendi in su scritu is formas prus dif¨ndias, po no nš'arrui in su de si fai comprendi de is de bidda sceti, un'atru contu est a mudai sa morfologia, sbisuriendi is bariedadis.


Un'atra lýngua sarda uniatzada?

Sa kistioni imoi esti custa: cumbenit a fai un'atra lýngua sarda uniatzada, mancai ki democrÓtiga?
S'arrespusta esti ca nou sempri, nou ca no serbit sceti, ma ca iat a fai dannu puru.

No serbit

A ita iat a serbiri? A scriri is documentus ofitzialis de s'arrejoni? E poita, meda nci bolit po s'arrejoni a scriri is documentus ofitzialis no in d-una bariedadi sceti, ma in tresi (campidanesu, logudoresu, nugoresu)?
Invešas de pigai unu tradusidori sceti, nd'iat a depi pigai tresi, spašau.
Aici iat a afortiai a totus, nisšunus s'iat a kesšai, e totus, jai ki si nc'iant a agatai, iant'essi strumbullaus a ligi, a scriri e a fueddai.
Kini d'at nau ca is istituiduras depint umperai una lýngua e/o una bariedadi sceti? Ma kini d'at nau?
In AustrÓlia sa telebisura de Stadu, e duncas un'istituidura, fait su telejorronali donnya di' (fueddau e scritu) in ¨ndixi lýnguas diferentis. Cosa, si ndi parit!
E innoi, kescendisi' po duas o tresi bariedadis e de sa pr˛piu lýngua puru. Cosa de no crei! [noda 3]
Prus bariedadis umperadas po sa pr˛piu cosa in su pr˛piu tempus iat a bolli nai prus bariedadis afortiadas e duncas (jai ki su sistema linguýstigu esti su pr˛piu i esti unu sceti), totu sa lýngua sarda prus afortiada. In d-unu circu birtudiosu nc'iat'essi prus genti satisfada, prus genti scallentada, prus genti ki trabÓllat po sa lýngua sarda, cun su grandu arresurtau de acabu ki esti s'adelantamentu de sa Sardinnya.

Una lýngua sarda uniatzada iat a serbiri po fai comunigai is sardus de bariedadis diferentis?
Ma candu mai eus tentu abisonju de una morfologia amesturada?
Iat scritu Perdu Perra in "L'Unione Sarda": "Chi conosce bene una varietÓ di sardo Ŕ nella condizione di capire senza nessun problema anche un parlante di un'altra varietÓ. Non dimentichiamoci che prima che si parlasse l'italiano, i sardi si capivano benissimo pur parlando varianti diverse".

Una st˛ria leja

S'idea ki is istituiduras depant umperai una lýngua e/o una bariedadi sceti, est un'idea beša, sobrada, k'iat tentu sustennimentu - ma arrennŔscida nou! - in is sŔgulus passaus, in su tempus de su faimentu de su stadu modernu, candu is urreis pensanta:
unu stadu > una natzioni > una lýngua > una bariedadi.
Is urreis pensanta di aici ca ndi d'iat essi intrau in busšaca de prus, po no depi pratziri su poderi cun nisšunus. Anti fatu gherras e bocimentus po circai de lompi a custa tenta, ma no nci funti arrennesšus mai, e bolit nai ca su sentidu de su p˛pulu a s'acabu esti prus forti de is armas, e týrat a un'atra parti.


No serbit e iat a fait dannu puru

Una lýngua sarda uniatzada, est a nai una morfologia amesturada iat a fai dannu puru, ca nisšunus si nc'iat at arreconnosci de manera cumpria, e duncas nisšunus iat essi satisfau e strumbullau a si nci ghetai.
Cument'iat a fai a nasci s'acÓpiu intr''e is genias, ki imparaus a is pipias/us una bariedadi diferenti de sa ki si fuŔddat in su logu? Cumenti iat a fai unu a da fueddai, sciendi ki mancu in sa famýlia sua da fuŔddanta?
A kini bolit una morfologia uniatzada nÓrat ca no est aici, ca a scriri de sa pr˛piu morfologia no bolit nai a da pronuntziai a sa pr˛piu manera. Calancunu - pagus, po su parri miu - at a podi pensai custa cosa in bona fidi puru, ma sa realidadi du smincit, ca oi sa tzivilidadi e sa curtura nosta no est prus una tzivilidadi e una curtura "fueddada" ma scrita, sempri prus pagu fueddada e sempri prus scrita.
Po cussu oi esti sa scriidura ki bincit, e at a binci sempri de prus, po cussu ki boleus fai ligi -is canis- no podeus scriri -sos canes-, depeus scriri -is canis- e totu. [noda 4]
Su dannu iat'essi ca, bincendi sa scriidura, a s'acabu nd'iant a bessiri bariedadis sbisuriadas, ki sa genti no si nc'iat a arreconnnosci, fendi arrui su sardu prus in basšus ancoras.

Tancadura

Is bariedadis sardas

A s'acabu sa kistioni est crara meda: po su ki spŔtat a sa grafia sa cosa mellus est a pigai po totu is bariedadis sa grafia sarda aut˛noma, mentras po su ki spŔtat a is bariedadis serbit pagu pagu prus logu:

 • Is iscolas ant imparai sa bariedadi de su logu, po primu cosa, e a pustis ki d'ant imparada beni beni, e andendi a innantis cun is annus, depint imparai is atrs puru, po fai de manera ki totu is sardus si cumprendant a pari ken''e dudas.
 • Is istituiduras ant umperai sa bariedadi de su logu, e is istituiduras ki pýganta logus cun prus de una bariedadi, das depint umperai totus (totus is ki pýganta in su logu).
  Po nai,
  1) sa provinša 'e Casteddu at a umperai su campidanesu sceti
  2) sa provinša 'e Aristanis at a umperai campidanesu e logudoresu
  3) sa provinša 'e N¨goro at a umperai campidanesu [noda 5], logudoresu e nugoresu 
  4) sa provinša 'e TÓtari at a umperai logudoresu.

S'arrejoni 'e totu at a umperai campidanesu, logudoresu e nugoresu.

Is bariedadis no sardas

Po su ki spŔtat a is atras bariedadis fueddadas in Sardinnya ki no funti parti de su sistema linguýstigu sardu (gadduresu, tataresu, cadelanu, tabarkinu), sa kistioni esti crara e simpli acetotu:

 • Is comunus (totu is comunus de sa Gaddura [noda 6], TÓtari, S'Alighera, Cralu-forti, Calasedda) e is atras istituiduras de custus logus ant umperai sa bariedadi insoru, sarda o no sarda ki siat, ca esti sempri unu scusorju de amparai e de adelantai, e ca is sardus, ca funti sardus issus puru, depint essi totus ogualis, cun is pr˛piu deretus e profetus.
 • Is iscolas de custus comunus, po sa pr˛piu arrexoni ki eus nau a primu, ant imparai sa bariedadi de su logu, po primu cosa, sarda o no sarda ki siat, e a pustis ki d'ant imparada beni beni, e andendi a innantis cun is annus, depint imparai sa bariedadi sarda prus acanta [noda 7] e a pustis is atras puru, po fai de manera ki totu is sardus si cumprendant a pari ken''e dudas.
Amos Cardia
amos.cardia@libero.it

 
Nodas
 
1. Sa sintassi (est a nai sa manera de aparišai sa frÓsia, s'arringheramentu de is partis de sa frÓsia) invešas no ýntrat in custa mistioni, jai ki, de sei e totu, esti sa pr˛piu po totu is bariedadis.
Po nai, sa sintassi de is preguntas, ki bolit su verbu a s'acabu de sa frÓsia, esti sa pr˛piu in totu is bariedadis:
1) campidanesu: biu d'asi?
2) logudoresu-nugoresu: bidu d'as?
 
2. Innoi no bollu arrepiti cosa ki s'agÓtat spricada beni in atrus logus jai. A kini ndi bolit sciri de prus, poit'est ki sa grafia de s'italianu no Óndat beni, fait a si castiai su documentu a pitz''e sa grafia ki eus postu in custas pÓginas e totu: "grafia sarda aut˛noma" [torra a s'artýculu]
 
3. Is bariedadis de su sardu funti duas ki pigaus su nugoresu a suta-bariedai de su logudoresu (po cussu iant'essi Campidanesu e Logudoresu sceti), tresi ki pigaus su nugoresu a bariedadi ke is atras (po cussu iant'essi Campidanesu, Logudoresu, Nugoresu) [torra a s'artýculu]
 
4. Custa kistioni balit no po sa L.S.U. sceti, ma po sa preposta de Arrobertu Bolognesi puru. Ki custa segundu preposta fetzat un'amesturu intr''e is bariedadis prus democrÓtigu, pighendi cosa siat de su logudoresu-nugoresu ke de su campidanesu in partis ogualis, est cosa bera, ki no teneus barrancus a arreconnosci. Ma custu no m¨dat sa kistioni: is sardus iant a depi scriri una bariedadi ki no esistit in perunu logu. [torra a s'artýculu]
 
5. Totu s'Ollasta, su Sarcidanu, sa Brabaxa 'e Seulu fuŔddanta campidanesu, e prus a pitzus puru, finsas a Aritzu e no sceti, sa fueddada est una suta-bariedadi de campidanesu. [torra a s'artýculu]
 
6. Bogaus Luras e Terranoa [Olbia], ki fuŔddanta logudoresu, po arrexonis st˛rigas ki imoi no serbit a nai. [torra a s'artýculu]
 
7. Po sa Gaddura, TÓtari e S'Alighera esti su logudoresu, po Cralu-Forti e Calasedda su campidanesu [torra a s'artýculu]