Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

artýculu de Amos Cardia
Sardu: cosa meda de incrarai

 

De unu cant''e tempus intendeus nai ca sa lýngua sarda esti pesendisindi a vida noa, e ca custu fatu at a podi portai a sa Sardinnya un'amelloramentu de sa sotziedadi e de s'economia puru. Nd' intendeus fueddai ca oi, grÓtzias a su traballu de trint'annus de unas cant''e personis ki si funti sacrifigadas, teneus una pariga 'e leis ( s'arrejonali 26/97 e s'italiana 432/99 ) ki ant arreconotu ki su Sardu est una lýngua, ki is Sardus funt una minoria linguýstica. Custu bolit nai ca p˛dinti fai cumenti faint in Europa ajumai totu is atras minorias linguýsticas ki, ki no du scieis, s'agÓtant in su prus 'e is Istadus.
Ita fÓinti custas minorias linguýsticas? Cosa meda, ma sa ki c˛ntat de prus esti ca impÓranta sa lýngua insoru in is iscolas, impari a totu is atras scŔntzias.
It'est sutzedendi in Sardinnya?
Est sutzedendi ca is nemigus 'e su Sardu, ca anti cumprŔndiu a nca est girendi su bentu, no nanta prus ca su Sardu no balit nudda, nanta ca balit meda e ca issus du bolint ajudai, ma no anti spašau de du nai ca ndi b˛ganta jai una filera 'e trobeddas ca si cumprendit illuegus ki tenint un'innyorÓntzia manna, e ki no ndi tŔninti gana mancu pitica.
E totu custu du nanta in Italianu o, ki pr˛piu du dŔpinti nai in Sardu, in d-unu Sardu ki est totu italianizau. Is trobeddas ki ndi b˛ganta das scriu prus a mannu e nieddas, in Italianu cumenti das nÓrant issus/as. Siat craru ki no bollu ofendi a nisšunus: unas cant''e preguntas podint essi leýtimas e, po sa genti ki no at p˛tziu studiai, no est una curpa a no sciri ita parti pigai, ca nisšunus dis at spricau is kistionis mai.
Po cussu arrespundu a totu is preguntas, perou in su mentris arregordaisi' ca una lei a sola no at cambiau nudda mai: su traballu po diaderus depit cumentzai ancoras, e depit cumentzai de pressi e a forti.

"ma qual Ŕ il vero sardo?"
No esistit unu Sardu beru e unu o prus sardus farsus, custa est una manera sballiada de poni sa kistioni , e p˛rtat a nai scimpr˛rius sceti. Sa beridadi scientýfiga esti ki su Sardu no esti una lýngua unýdaria ma esti unu sistema linguýstigu, ki tenit duas bariedadis: su Campidanesu e su Logudoresu.
Custas duas bariedadis de su Sardu tŔninti cosa oguali ma cosas diferenti puru, ca anti tentu una st˛ria diferenti. Su Campidanesu est nasšu prima e po-i cussu at acutu a connosci atras lýnguas e a s'amanniai de prus de su Logudoresu, ki est nasšu a pustis.
Nci tŔninti sa pr˛piu dinnidadi, ca funti ke dus fillus de sa pr˛piu famýlia: unu nasšu prima e unu nasšu a pustis. Eus a nai ca unu fillu mannu nci tenit prus pagu dinnidadi, est burdu, sceti ca nascendi prima at connotu prus genti e at fatu prus speriŔntzia de su piticu? No, antzis, est cosa bona ki unu s'amannit e fetzat speriŔntzia, ca aici impÓrat prus cosa e podit nai prus cosa.
Ki ndi tiraus Campidanesu e Logudoresu cun totu is suta-bariedadis insoru, is atras bariedadis fueddadas in Sardinnya (est a nai su Gadduresu, su Tataresu, s'Aligheresu e su Tabarkinu ) no funti parti de su Sadru ca no funti nasšas de issu, funti nasšas de atras lýnguas, e po-i cussu no si p˛dinti nai lýngua sarda. Custu no bolit nai ki sýanta bariedadis lejas o ki is personis ki das fuŔddanta no sýanta sardus o atrus scimpr˛rius aici: imoi a nosu si ndi depit importai de sa beridadi scentýfiga a pitz''e sa lýngua sceti.

"ma quale sardo dobbiamo parlare?"
Donniunu e donniuna fueddit su Sardu de su logu a nca bivit, cirkendi de ndi tirai totus is amanšas de s'Italianu ki at tentu in cust'urtimus annus, e cirkendi de amanniai su n¨muru de is fueddus scýpius puru. A kini fuŔddat una de is bariedadis ki eus nau prima, ki no funti sardu, sigat a das fueddai, ca bÓlinti meda su pr˛piu, ca de sinunca m˛rinti, e donnya borta ki morit una lýngua o una bariedadi, kalikisiat, esti ke unu steddu ki si ndi st¨rat, i est prus pagu luxi po totus.

"ma, nel paese vicino al mio, molte cose le chiamano in modo diverso!"
Candu unas cant''e personis nÓrant una cosa in d-una manera e un'atras cant''e personis nÓrant sa pr˛piu cosa in d-un'atra manera, bolit nai ca sa lýngua ki fuŔddanta nci tenit sin˛nimus meda, e custu est apretziau a cosa bona, ca bolit nai ca sa lýngua est manna.
Est aici po calikisiat lýngua, Italianu puru: po nai, a s'akuadera nosu di naraus lavandino, in d-un'atra arrejoni di nÓranta acquaio e in d-un'atra arrejoni ancoras di nanta lavello, e aici nendi po bai e circa cantus fueddus. No nš'at nudda de si spantai, no est mortu mai nisšunus, ca totus, ca s'Italiani d'eus studiau in-i scola, scieus ca cudda cosa si podit nai cun cudd'atru fueddu puru, e si cumprendeus, mancai ki totus sigheus a umperai is fueddus e is maneras 'e nai ki si prÓxinti de prus.
Ki su Sadru d'eus ai connosci totu, ke s'Italianu, est a nai ki du studiamus ke s'Italianu, est a nai in-i scola, at'essi di aici po su Sardu puru, e nisšunus s'at a porri kesšai po cumenti fuŔddanta in sa bidda a canta.

"ma come lo dobbiamo scrivere?"
No est umperada un'¨niga manera 'e scriri ca su Sardu no at tentu unu connotu in s'ofitzialidadi mai, e po cussu nisšuna istituidura, ni su Stadu e ni s'Arrejoni, at mai studiau e imp˛nniu una manera 'e scriri ( di nanta grafia ) a pitz''e is atras.
S'Arrejoni at circau de du fai calacun'annu fait, ma su ki at fatu no est praxu a nisšunus ( e mancu mali, po su parri miu ) e insaras seus ke a su cumintzu, cun in prus su fatu ki s'Arrejoni, fendi mali su traballu, at pŔdriu tempus e at spŔndiu dinai po de badas.
A oi, comuncas, sa kistioni no est mancu incarraxada meda, ca prus o mancu funt umperadas duas grafias sceti: una ki pýgat de s'Italianu, italianista, e un'atra ki s'est agatada sa maner''e scriri a intr''e su naturali de su Sardu e totu, aut˛noma, ken''e pigai tropu de s'Italianu, ca tanti no nci nd'est abisonju, e antzis a su Sardu di nd'ýntrat de prus aici. Po si fait cumprendi, custu est su pensamentu de mei puru e duncas sa manera 'e scriri aut˛noma esti sa ki ligeis de mei.
Sa grafia italianista cýrcat de scriri is sonus de su Sardu a sa manera italiana, ma custa est una cosa ki no Óndat beni, siat ca su Sardu nci tenit sonus ki s'Italianu no tenit ( po ndi nai unu: sa x de cýxiri ) e siat ca su Sardu nci tenit arrŔgulas craras diferentis meda de is de s'Italianu ( po ndi nai una: su iadu invecis de su ditongu ), e insaras ki nosu du scriemus a s'italiana, cun su tempus eus ai perdi totu custas cosas nostas e d'eus ai fai prus p˛buru sempri.
Labai ca custa no est cosa ki nau deu sceti: est cosa ki imparaus de is atras minorias linguýsticas ki funti prus a innantis 'e nosu, e funti prus a innantis 'e nosu pr˛piu ca anti cumprŔndiu ca ki boliant aporegai e amanniai su scusorju insoru no depianta umperai sa grafia de sa lýngua dominadora, ca aici iat'essi stŔtiu a si bociri a solus.
Custu est bÓlliu po is cadelanus, is bascus e is gallegus a faci 'e su Castillyanu, po is ocitanus a faci 'e su Frantzesu, po is ladinus a faci de s' Italianu e de su Tedescu puru: no si cumprendit, biendi custus p˛pulus ki funti amellorendi meda, poita no at a depi balli sa pr˛piu cosa cun is sadrus a faci 'e s' Italianu.
In prus, is ki umpŔranta sa grafia italianista no funti de ac˛rdiu mancu a intr''e issus 'e totu, ca donniunu si ponit arrŔgulas suas e mancai cÓmbiat un' arrŔgula issu e totu de una frÓsia a un'atra. Custu sutzedit ca sa grafia italianista no est su frutu de unu scruc¨lliu scientýfigu a pitz''e su naturali de su Sardu, fin''e in is cosas prus piticas, esti invecis s'unýga manera 'e scriri ki s'anti imparau in-i scola, perou po s'Italianu, e insaras unu sighit a da imperai po su Sardu puru.
Custu fait su dannu ki apu nau prima, e in prus fait su dannu ca ki unu ki no est italianu bolit imparai su Sardu ( e funti medas ), prima nci depit passai unu tant''e tempus a s' imparai s'Italianu e a pustis sceti at'essi bonu a scriri e a ligi su Sardu a grafia italianista.
Invecis sa grafia aut˛noma, ki est su frutu de unu scruc¨lliu scientýfigu po arrespetai totu su naturali e totu is sonus de sa lýngua, ponit a craru totu, e donnya arrŔgula nci tenit un'arrexoni studiada, e a pustis unu ki no ndi scit nudda puru s'indacÓtat ca di benit mellus a ligi, mancai siat de un'atra bidda de sa de su scriidori, mancai atesu meda, e labai ca custu po nosu sardus nci tenit un'importÓntzia manna.

"ma non Ŕ giusto imporlo ai bambini"
"ma se lo si impone come materia scolastica, ai bambini passa la voglia!"
"ma a mio figlio glielo insegno io!"
Custa kistioni, si ki su Sardu si depat imparai a is pipius e a is pipias in is iscolas, est sa ki si nanta essi sa prus traballosa, ma no est aici, ca est fÓtzili meda cant''e a is atras, ki unu sa cosa da bolit fai.
Sa kistioni est una sceti: boleus su bilinguismu, eya o nou? Bilinguismu bolit nai ca sa lei arreconoscit a su Sardu de essi una lýngua, e custu est sutzŔdiu jai, e insaras permitit ki siat imparau e umperau ke sa lýngua dominadora e ofitziali, ki esti s'Italianu.
E insaras, s'Italianu est imparau in is iscolas? Est una matŔria scolÓstiga de fai a marolla? Est imp˛nniu a is pipius e a is pipias a du studiai? Eya, eya, eya. E podint una mama o unu babu a nai a sa scola de ndi tirai s'Italianu a su fillu ca tanti si du impÓrant issus? No.
E insaras, ki naraus ki su Sardu depit tenni dinnidadi oguali a sa de is atras lýnguas, no si cumprendit poita a pustis no eus ai depi bolli ki sa scola si fetzat a su Sardu ke a is atras lýnguas, fendisiddu imparai beni, de manera studiada, ke calikisiat atra sciŔntzia.
E labai ca ki su Sardu no est imparau imoi, beni, de is pipius e de is pipias, a intr''e cincuant'annus at essi mortu jai, e custa no est cosa ki nau deu, est cosa ki nÓrat sa realidadi de totu is minorias linguýstigas de calikisiat Stadu.
L˛mpius a innoi is nŔmigus 'e su Sardu ant a nai: "ma chi deve insegnarlo? Ma come deve essere insegnato? Ma non ci sono maestre e maestri di sardo! Po imoi si podit cumentzai imparendi su Sardu a is maistus e a is maistas ki nci funti jai, ki a pustis d'ant a depi imparai a is pipius e a is pipias. Est cosa ki s'est fendi jai in d-unas cant' 'e biddas, ma t˛cat a da fai in donnya logu, prima ki siat trigadiu, e ki s'amÓnniat s'interessu s'ant a amanniai is ist¨dius puru, e at a nasci cun ofitzialidadi sa truma de is imparadoris/as de Sardu.
Ant a sighiri: "ma quale varietÓ deve essere insegnata?" Du cumprŔndinti totus ca s'¨niga cos''e fai est a imparai su Campidanesu a nca fuŔddanta Campidanesu e sa pr˛piu cosa po su Logudoresu, in donnya logu amostendi s'atra bariedadi puru e is suta-bariedadis, sa de sa bidda, o de sa tzitadi, e is de is atras biddas e tzitadis. Est totu cosa ki si scit e ki si porit imparai, ki si st¨diat in is librus e in is logus.
In sa Gaddura, a TÓtari, a s'Alighera, a Craluforti e a Calasedda at'essi cosa justa a imparai sa bariedadi insoru, impari a Campidanesu e Logudoresu, ma a manera scentýfiga sempri, amostendi su ki est Sardu e su ki nou e poita.

"solo le nonne possono insegnarlo!"
Unu contu est a fueddai una lýngua, mancai de sempri, un'atru contu est a da connosci scentifigamenti, est a nai a ndi connosci is leis, is arrŔgulas e sa st˛ria puru, po porri spricai calikisiat cosa a pitz''e sa lýngua e a pitz''e su naturali suu.
Nau custu t˛cat a amiti ca is ayayas italianýzanta ke is atras personis, e mancai de prus puru, ca sigumenti ca no anti p˛tziu studiai meda, no nci tŔnint is ainas po sciri e po s'arregordai su ki est justu e su ki est sballiau.
In prus labai ca no abÓstat a sciri, mancai unu scipiat no sciu ita, t˛cat a sciri spricai e a sciri imparai puru, e sa de spricai e de imparai est un'atra scŔntzia, ki di nanta didÓtiga, ki bolit imparada su pr˛piu.

"ma il sardo Ŕ la lingua degli affetti, insegnarlo nelle scuole vorrebbe dire snaturarlo!"
Su Sardu, candu fiat s'¨niga lýngua ki si sciat, fiat lýngua po su traballu e po sa festa, po sa famýlia e po is amigus, po s'amigÓntzia e po sa týrria, fiat sa lýngua po totu is cosas 'e sa vida.
Oi su Sadru est prus pagu umperau perou no est berus ki est abarrau lýngua po is carinnyus sceti e antzis, oi esti po is carinnyus e totu ki no benit umperau: eus mai biu a unu pišokeddu aburtzendi a una pišokedda in Sardu? Ma candu mai?
E comuncas, puru ki fessit sa lýngua de is carinnyus, at'essi cosa bona a du studiai e a du imparai beni, po fai de manera ki s'espresseus mellus, e po-i cussu ki arrenesšaus mellus, in is carinnyus puru.
O depeus abarrai fueddendi e bivendi cun is pr˛pius dexi fueddus sempri?

"ma manca il linguaggio scientifico e specialistico!"
A oi amÓncant is fueddus scentýfigus e spetzialýstigus ca is sardus, sigumenti ca fýanta p˛pulu dominau, no anti p˛tziu studiai calikisiat scŔntzia cun sa lýngua insoru, ca is piemontesus d'ýanta proibiu. Sa scŔntzia fiat fata caminai fueddendi Italianu sempri, e aici, passendinci is annus, mentras s'Italianu s'inginnat po agatai is fueddus e is n˛minis po is iscubertas e is imbentus nous, su Sardu abarrat agoa, sempri de prus, finsas a cument'est oi.
Custu est su ki est sutzŔdiu, ma no est nau ki at a depi essi aici sempri, ca sa St˛ria est prena de lýnguas abarradas agoa ki si ndi funti torradas a pesai. Una po totus: s'Italianu, ca finsas a su millicincuxentus d'amancant is fueddus scentýfigus e spetzialýstigus de cussu tempus, ki invecis dus teniat su Latinu.
Su primu a umperai s'Italianu po kistionis scentýfigas e spetzialýstigas fut Nenardu Da Vinci, e totus di naranta ca fiat macu a s'imbentai fueddus nous in Italianu, ca tanti fiat tropu agoa e ca no iat ai sodigau mai a su Latinu. Nenardu dus iat lassaus a cantai, fendi unu traballu bonu meda po sa lýngua e po totu sa sotziedadi puru, e su pr˛piu depeus fai nosu, ca tanti, studiendi su Sardu scentifigamenti, sa manera po tradusi beni calikisiat fueddu s'agÓtat de pressi i est prus fÓtzili de cantu porit parri.
Po custa tenta su ki at traballau prus de totus est Antoni LŔpori [noda 1], ki si scriu unus cant' 'e fueddus agataus de issu po si fai cumprendi sa mecÓniga: lavatrice, sšakuadora; dizionario, fueddÓriu; insetticida, boci-sýntzulu; carta vetrata, paperi 'e imbidri; stuzzicadenti, lýmpia-dentis; e aici nendi.

"io son d'accordo, per˛ chi non Ŕ d'accordoů? Non Ŕ giusto!"
"e se a uno non piace? Lo deve parlare per forza?"

A kini no di praxit at a sighiri a fueddai in Italianu, bilinguismu bolit nai ca donniunu sšobŔrat su ki bolit, a pustis ki toteduas is lýnguas funt agilitadas a sa pr˛piu manera.
Nisšunus at a cumandai a is pipius e a is pipias a fueddai in Sardu ki no ndi tŔninti gana, perou in-i scola a s'ora 'e Sardu ant a depi fueddai in Sardu, ke a s'ora 'e Italianu fuŔddant in Italianu, e a s'ora 'e Ingresu fuŔddant in Ingresu.
A pustis, a kini at a bolli sighiri at a sighiri, a kini no at a bolli sighiri no at a sighiri, no di fait nudda, sa kistioni esti ca is duas lýnguas depint essi agilitadas a sa pr˛piu manera sceti.

 

Amos Cardia
amos.cardia@libero.it
 

Nodas
 
1. Antoni LŔpori, GramÓtiga Sarda po is Campidanesus, Imprentas C.R., Cuartu S. Aleni, 2001.
Esti sa primu gramÓtiga sarda ki sprýcat sa lýngua in Sardu e totu; custu at b˛fiu nai a tradusi e a umperai in Sardu totu is fueddus spetzialýstigus de sa lýngua, po nai: aggettivo, ašungidori; vocale, boxali; punto di domanda, puntu preguntadori; apostrofo, alita; e aici nendi.