Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

de Nicolau Cantalupo
Tiatru e lýngua sarda

In Sardinnya s'agÓtanta medas cumpangias 'e tiatru ki umpŔranta sa lýngua sarda. Intr''e custas, eus connotu sa "Compagnia teatrale doliense" de Partiolla-Sici. Po ndi sciri de prus eus intrebistau a Maria RosÓria Spiga, atora ussanesa.

Saludi o Maria, de cantu est ki fais s'atora?

De unus cuýndixi annus.

Sempri in custa cumpangia? Contasi' calincuna cosa.

Eya, in custa cumpangia. Seus unas cuýndixi personis, intr''e atoris, tŔnnigus e cunsilla-fueddus, prus is ˛minis ki no is fŔminas. Provaus in Partiolla e feus spetÓgulus in totu sa Sardinnya.

Cali est sa calidadi prus manna de sa cumpangia 'e bosatrus?

Est una cumpangia ki fait tiatru totu in sardu.

E ita nÓrat sa genti de custu? Dis praxit a intendi tiatru in sardu?

Dis praxit meda, ca intŔndinti sa lýngua ki fuŔddanta donnya di', in sa 'idda, in is butegas, in is grifonis - errit narendu ca no du-e funti prus is grifonis a nca pigai s'aba, candu totus s'atobianta po sciri is contus de is atrus - . Intzandus, est sa lýngua ki totus imperaus e da poneus po contai de is cosas nostas, de is sentidus nostus.

It'arratza de tiatru feis bosatrus?

Nosu feus comŔdias, is ki in italianu nanta "brillanti". Is prus ki faeus funti "Tempus Nous" e "Pýbiri Sardu". Fendi arriri sa genti si nci spÓssiat, di parit prus normali ancoras ki s'imperit su sardu, ki no fait arriri postu ingunis a solu, ma ca arricat una trama spassiosa jai. No castiaus tantis a sa kistioni linguýstiga, ma a sa kistioni tiatrali, custu est tiatru, su sardu est su mŔdiu nostu e ki sa genti scit e impŔrat.

Cali est su p¨brigu ki 'enit a biri?

Est unu p¨brigu amesturau, de diferentis edadis. Sa missada est po totus, ma prus ki atru in Tempus Nous, una comŔdia ki kisti˛nat de is diferŔntzias intr''e erŔntzias, funt is j˛vunus ki s'arreconn˛scint in sa st˛ria.

Poita tiatru sempri in sardu ?

Ca seus sardus. No nš'at atru de nai, no kistionaus de leis o de "valorizzazione", feus su ki biveus donnya di', seus su sprigu de s'arrealidadi sarda nosta. Un'arrealidadi bilýngua ma ki preferrit, ki du scit, a imperai su sardu e no s'italianu po s'arrelatai.

Comenti si poneis faci a sa lýngua?

De manera faidora. Candu in d-unu scritu agataus unu fueddu ki no si praxit, ca no est in su connotu, candu est italianisau, du furriaus a una manera prus sintzilla. Ki agataus "butillya", du furriaus a "ampudda", ki agataus "cadiredda" du furriaus a "scannu"; a bortas currigeus sa sintassi puru, e aici nendi. Custu no po essi malus cun is autoris, ma ca no s'arrennescit a nai de manera bona cosa ki siat imbentada e ki s˛nat de manera diferenti de su ki kisti˛nas donnya di'. Boleus unu sardu sintzillu, no fait a amesturai.

Calincunu barrancu agatais po si fai comprendi a foras de su Campidanu?

No, no meda, is sardus si cumprŔndinti a pari. Nosu comuncas no eus a podi furriai sa manera nosta de fueddai, no s'iat a bessiri bona coment''e in su campidanesu nostu!

Austu 2004, Nicolau Cantalupo