Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

coidau de Perdu Perra
Su Sardu po su Benidori

Intrabistaus a Nicolau De Notarpietro, studianti sinniesu de Inginneria, ki at sighiu in Casteddu unu cursu de lýngua sarda po universidÓrius

 


Ita cursu fiat, kini d┤iat aparišau, e poita nci ses andau?

Su cursu fiat de arfabetadura de lýngua sarda e d'at aparišau su Comitau Studiantis po sa Lýngua Sarda, pighendi a imparadori Amos Cardia. Nci seu andau ca creu ki su sardu si depat imparai de manera sŔria e scentýfiga, est a nai de genti ki ndi sciri diadŔrus, ki apit studiau e no s'imbentit maistu de oi a crasi.

Cali fiant is tentas tuas?

Is tentas mias fýanta, po primu cosa, sa prus importanitziosa, a imparai a-i scriri de manera scentýfiga, e de sighia, a imparai fueddus antigus ki no s'umpŔranta prus o ki funti lassaus a una parti po umperai italianismus.

Cumenti ti ses agatau, po su ki spŔtat a is letzionis, e po su ki spŔtat a is atrus istudiantis?

Mi seu agatau beni meda, siat po is istudiantis ke po is letzionis, ca fýanta sighias beni e aparišadas cumenti si spŔtat, cun spricaduras, preguntas, ligiduras, fainas de fai in crassi e in domu puru. Is primus diis su maistu (Amos Cardia) si kistionat in italianu, ma a pustis su cursu d'eus fatu totu in sardu, e siat su maistu ke is istudiantis fueddant in sardu, mancai ki meda personis no fiant acostumadas.

Cantus festis, e de calis atras facultadis e biddas?

Femus prus o mancu unas trintena, intr''e mascus e fŔminas, ki st¨dianta Lýtras, ScŔntzias Polýtigas, Biologia, po Obradora Turýstiga e atras cosas, ma nci fiat genti manna ki trabÓllat puru. Unus cantu benýanta de Casteddu, de Cuartu, e atrus de Ceraxus, Pirri, AssŔmini, Genoni (in sa provinša 'e N¨goro) .

T┤est serbiu, e pensas ki t┤at a serbiri po su benidori puru?

M'est serbiu meda, ellus ki m'at a serbiri! Deu speru ki ndi fetzant atrus, e de sa pr˛priu calidadi.

Pensas de sighiri a-i studiai su sardu e, ki eya, poita?

M'iat a praxi meda a sighiri, sperendi ki cosas de aici (cursus, cunferŔntzias, etc.) sýanta cosa 'e donnya di' e de donnya logu. Poita? Ca creu ki su sardu depat essi imparau in is iscolas ke s'italianu.

T┤iant a praxi cursus di aici in Sýnnia puru?

Ita seus abetendi? Poita in Sýnnia no si m˛vinti? T˛cat a torrai a cunsiderai sa curtura ke scusorju po su tempus benidori, e a cunsiderai curtura sa lýngua de is mannus e su connotu, sa poesia, is drucis, su strexu 'e fenu puru, totu su ki at portau a n˛mini sa bidda 'e Sýnnia finsas a ariserus, e ki oi du lÓssant a perdi e no di d˛nanta balori cumenti iat a depi essi.

Iast a bolli su bilinguismu in Sardinnya e, ki eya, poita?

Deu creu ki su bilinguismu siat un cosa ki si spŔtat po deretu. Est a si ponni in conca ca su sardu est una lýngua, sa lýngua ki fuŔddanta is mannus nostus e ki anti fueddau is ayayus nostus, e sceti ca no est stŔtia lýngua ufitziali (ma sbisuriada e stroša a dialetu de is lýnguas allenas) no bolit nai ca oi no potzat essi su ki depiat essi annus e annus fait.

Cumenti t┤abisas su bilinguismu in Sýnnia?

Speru ki calancuna cosa si movat e kini tenit in manu sa poderi de ditzidi fetzat su mellus, po no fai sparessi sa lýngua de unu p˛pulu, ca a si ndi scaresci de su ki ndi beneus bolit nai a si ndi scaresci de sa st˛ria nosta, de sa cosa ki teneus in is intrannyas, a si ndi scaresci de nosu e totu.