Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

artýculu de Lisandru Deyana

Sa scoberta de sa Sardinnya


  De calincunu annu a-i custa parti parit ki nci siat un'arrescoberta de s'identitadi e de sa curtura sardas. Is traballus po studiai e fai connosci sa curtura sarda funti de prus sempri; finsas is polýticus, de donnya partidu, kisti˛nanta de autonomia, spetzifitzidadi sarda, natzionalitarismu, sempri de prus.

  Forsis no esti po atopu ki custu infroressimentu "sardista" siat bessendindi impari a unu fatu opostu: s'impunna a fai sparessi is spetzifitzidadis Ŕnnigas e curturalis, prus de totu is minoridÓrias e is de su Mundu de Tresi, s'impunna duncas a s'omologadura.

  Africa, Asia e America latina si depint fai s'apendýtziu de s'Europa, de s'America 'e Susu e de su Japoni, e is minorias si depint omologai a su stadu prurinatzionali ki s'agÓtanta. Custu fatu est acapiau a sa grobalidura econ˛miga, aici tanti sšorada. Is sardus, impari a medas atrus p˛pulus, funt una de is minorias fikias in custu fatu.

  E puru no si podit spricai custa arrescoberta de s'indentidadi cumenti oponnimentu a s'omologadura curturali sceti; ma puru e prus de totu cumenti s'afirmadura e s'arrevengadura de s'identidadi e de sa curtura cosa sua, e custu ca sa spetzifitzidadi sarda est calincuna cosa ogetiva, ki si podit tocai (sa storiografia, s'antropologia e sa linguýstiga du cunfýrmanta).

  In fundu, est esistia sempri una "costante resistenziale sarda" e su ki sutzedit oi no est atru ki su sentidu ki du est stŔtiu sempri e ki imoi t˛rrat a si allui strumbulau de sa grobalidura.

  Perou iat'essi unu sbÓlliu a essi otimistas tropu, ca iat a bolli nai a no biri su stadu beru de sa Sardinnya, ki no est bonu po nudda. In custu logu no bollu kistionai de su cuadru sotziu-econ˛migu, mi ap'a limidai a su curturali, ki comuncas est acapiau a forti a su primu.

  Ki donaus una castiada a sa st˛ria de sa Sardinnya, bieus ki s'anti impostu un'atra lýngua e un'atra curtura: s'italiana. No abis˛njat a essi contras a sa curtura italiana - candu mai! - , ma du at prus de un'arrexoni po essi contras a s'imponnidura de una curtura stranja a dannu de sa curtura aut˛tona.

  Est stŔtiu proibiu a sa curtura sarda de cresci e de si adelantai, po no kistionai de su ki esti stŔtiu sšusšau. Innoi esti kistioni de is deretus de unu p˛pulu - de su sardu ke donnya atru - e de is deretus de sa personi, esti kistioni de s'importÓntzia fundadora de sa curtura, cunsiderada no in su sentidu comunu sceti, de asienda de connoscŔntzias ki una personi apodŔrat, ma puru e prus de totu in su sentidu antropol˛gigu, "sa totalidadi ki imprÓssat sa connoscŔntzia, is creŔntzias, s'arti, sa morali, su deretu, su connotu e calisisiat atra abilesa e avesu, akiria de s'˛mini a membru de una sotziedadi" (E.B. Tylor).

  Nosu, infatis, seus Ŕsserus sotzialis e curturalis, est a nai ki a traballu emus a podi bivi in solidadi, e po bivi si serbit sa curtura ki, a su pr˛piu tempus, seus is produsidoris e is prod¨sius. Sa curtura est eya s'arrennŔscida de su pensamentu e de s'obra de s'˛mini, ma sigumenti ca esti trasmýtia, e duncas cuncurrit a creai su cuntestu ki s'agataus, imp¨nnat a marolla a si cunditzionai, a si codeterminai.  Po-i custu s'identidadi nosta e sa personalidadi nosta dipŔndinti de sa curtura puru.

  Ki nosu no eus a disconnosci custu fatu, ki seus custu impari de libertadi criadora e de cunditzionamentu ambientali-sotziali-curturali, ki nosu eus a tenni a menti sempri ki in custu est totu sa fortza e sa lÓcana nosta, insandus s'eus a sciri difendi de su perýgulu, avedali meda, de un'˛mini an˛nimu e spersonalizau, allenu a issu e totu e a su mundu bixinu, ki tenit a ¨nigas coordinadas esistentzialis is de produsi e de spašai: unu burratinu in is manus de su poderi.

  A difendi e a donai balimentu a sa curtura e a su connotu de sa Sardinnya bolit nai a difendi e a donai balimentu a nosu e totu; afirmai su deretu a sa diferŔntzia cosa sua bolit nai automatigamenti arreconnosi e arrespetai sa diferŔntzia de s'atru, e duncas su contrÓriu de s'intollerÓntzia.

  A bivi sa curtura e su connotu de sa terra nosta no bolit nai a si serrai ke a un'arritzoni e a si assentiai in d-una spŔtzia de imobilidadi st˛riga, ma, a s'imbressi, a da oberri a sa sobra 'e su mundu, e a no timi de da ponni in kistioni e de da manijai torra donnya borta ki sa libertadi nosta si du cunsýllat.

Lisandru Deyana, gennaxu 2000