Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pāgina de cumentzu
Beni bčnniu ųrtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artėculus| Calendāriu| Cantadas| Coxina| Fueddārius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| Scčntzia|
 Artėculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lėngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lėngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
Sārdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lėngua Sarda
Toponomāstiga de mari
 
 

artėculu de G.Pāulu Pisu

Sa festa de su pani

S'acabu de s'annu de scola

   Sābudu, su tresi de Lāmpadas de su 2006, me in su jardinu de scola de bia Campānia, asuta de is matas umbrosas, is pipius impari a is meistas de sa scola primāria e a sa presčntzia de sa dirigidora, ant presentau su progetu Sardu seu – sa festa de su pani (1). Sa scola at aici dčtzidiu de fai connosci a is pipius cumenti nascit su pani, cumenti du fadiant is ayayus nostus, a incarrerai de candu ndi messānt su trigu fintzas a sa cotura de su pani in su forru. Ant aici fatu unu traballu asuba de custus argumentus. Una di’ ant po fintzas fatu unu biaxi a postali a Ortacesus a ‘bi do-i est unu museu-laboratōriu po biri totu su manixu asuba de cumenti si fait su pani. A s’acabu ant fatu puru una spčtzia de libureddu bellixeddu bellixeddu totu scritu in sardu cun is disinnyus de is pipius.

   Depeus nai ca a pustis ant provau is pipius puru cun is meistas e calincuna mama de bona boluntadi a du fai in scola. Po custa di’ is babus e is mamas ant aprontau cosa de papai ki est de su connotu nostu, fata perou cun farra. S’ingaunju puru fut de su connotu nostu. Ita totu no do-i fut! Mesas de pani de donnya calidadi: cocoi, civraxu, ladas o costeddas, pani carasau e pillunca; sartitzu, olia, malloreddus cun bannya e frčgula. In prus du-i fėant drucis de donnya arratza: pani ‘e saba, pabassinus, pārdulas e casketas (unu druci de su cabesusu). Totu cosa saborida e nodida, unu spantu e unu prexu po is ogus e po su scraxu puru, amostada de una manera ki si fadiat benni gana de si du-i afracai cument’ ‘e a canis asuba de un’ossu.

   Prima de incarrerai a papai, is meistas ant presentau in italianu unu contu bellixeddu asuba de cumenti si fut scobertu su fromentu, contau de is pipieddus, s’ant aici nau calincuna frāsia in sardu, pagus po nai sa beridadi. Depu nai cun grandu disprexeri e tristesa ca medas pipius parriant stranjus! Ant nau custas frāsias cument’’e a ki fessint nasįus in terramanna (o in sa Rinascenti cumenti acostumu a nai deu), e custu bolit nai sceti una cosa: no scint fueddai mancu un fueddu de sardu! ‘Ta bregunja! Ellus ki no podit ki essi di aici: in scola a is pipius dus fučddant sceti in italianu, sa televisioni e s’arrādiu no trasmitit unu fueddu de sardu, is jorronalis a su prōpiu, in crčsia sa missa est in italianu e su catekismu puru, candu bāndat a jogai a palloni o in ludoteca o a su grest lassu a ‘osatrus intzertai ita lėngua manėxant.

   M’eis a nai ca a su mancu in domu, ca est su logu a’bi, prus de totu, s’impārat sa lėngua, s’at a fueddai su sardu… cessu mama mia ti arrori! Su prus de is mamas, babus e ayayus no fučddant in sardu a is fillus e nebodis, ca pčnsant ancora, cosa de no crei, ca fait dannu a s’imparu de s’italianu... Is meistas de seguru, connoscendiddas, ant fatu su mellus ki podiant, e de prus puru (e dis depeus nai grātzias), ma is oras asuba de sa lėngua e sa curtura sarda funt pagus, issas puru nārant ca calincuna borta, in cussas oras depint fueddai in italianu po si fai a cumprendi (mancai deu pensit ki siat unu sbālliu mannu ca una calisisiat lėngua s’impārat fueddendu e fadendidda fueddai. Miga nosu, po nai, s’italianu d’eus imparau ascurtendu e kistionendu s’ingresu o su cinesu).

   Sa presentada is meistas d’ant fata, su prus, in italianu, a parti calincuna meista ki at spricau calincuna cosa in sardu. A mei, po nai sa beridadi, a unu certu puntu mi parriat de m’agatai in calincuna tzitadi de terramanna! Cun grandu prexeri apu biu ca is meistas, su contu presentau de is pipius, d’ant amostau in d-una manera bellixedda me in follus de paperi mannus mannus, cumenti ki fessint fumixeddus, totus disinnyaus e pintaus, scritus in sardu de is pipius e totu.

   A pustis ant fatu puru su libureddu in sardu spantosu meda. Du-i fiat puru su sėndigu nou, ki at saludau mannus e piticus, presentendusidda incapas po sa primu borta, in d-unu adōbiu mannu de genti. Aici in s’interis ki una pariga de Sardaresus, ābilis meda, s’ant amostau cumenti si fadiat su cocoi, sigumenti teniaus fāmini, in mesu de custu fragu bellu de festa eus incarrerau a papai. M’est beniu de pensai, totu cunsiderau, ca prus ke tzčrriai custu progetu Sardu seu, deu d’iap ai tzčrriau Papu deu… A pustis de unus cantu ballus sardus, eus saludau meistas, amigus e bixinus e si ndi seus torraus prāndius a domu nosta.

(1) promōviu de s’ Arrejoni Sarda grātzias a sa lei asuba de sa Lėngua e sa Curtura Sarda

 

G.Pāulu Pisu, Lāmpadas 2006