Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

artýculu de Amos Cardia
"Sa Di' de sa Sardinnya" 
est donnya di'

 

  A festai su 28 Abrili, "Sa di' de sa Sardinnya", de calikisiat manera du feus (at˛bius, cunferŔntzias, espressadas, teatru, m¨sica, kistionis ů) est una cosa bona sempri, ca serbit a si fai connosci su ki est sutzŔdiu in Casteddu e in Sardinnya, e po-i cussu serbit a s'ajudai a cumprendi de innui ndi benit s'arrialidadi de oi.
  Perou est berus puru ca is mŔdius 'e comunigadura si fÓint imparai su ki est sutzŔdiu sceti - ki Óndat beni - e invešas no si strumb¨llanta mai a ndi bogai s'imparamentu de cuddus annus, po no torrai a fai is faddinas de su passau, de manera de podi tenni unu benidori mellus.
  Cuss'avolotu fiat stŔtiu una f¨rria traixa, traixa de su prus de is cabus suus e totu, ki bolýanta cambiai is cosas su tanti ki serbiat a issus sceti, e no su tanti ki iat'essi serbiu a su prus de sa genti.
  Custu est unu fatu, no est cosa ki seu imbentendimi' deu, e insaras, tanti po cumentzai, cuddus annus si impÓranta ca ki nosu boleus una cosa, si t˛cat a si da traballai e a si da pesai nosu e totu, ken''e abetai bai e circa cali cabu.

E ita boleus nosu?

  In Sardinnya seus unu millyoni e mesu, prus atrus setixentus mila disterraus, est a nai casi un'atra perra, spŔrdius in totu su mundu, custrintus a si nd'andai po no si morri 'e su fÓmini.
  E de nosu e totu ki biveus in Sardinnya, su 20 po centu seus disimpreaus, sperditziendi un'atra borta ancoras is possibilidadis de sa Sardinnya.
  A arrespundi est simpli: boleus traballu, e traballu in su sentidu mannu de su fueddu, est a nai traballu ki serbat a adelantai sa personi e sa sotziedadi, traballu ki serbat a s'alliberai, e no a si fai scraus, traballu po podi bivi cumenti si spŔtat.
  Nosu seus una minoria linguýstiga, e custu puru est unu fatu, e insaras, ki boleus arrennesci a fai calincuna cosa bona, si t˛cat a castiai is atras minorias de s'Europa, si t˛cat a castiai a kini fiat ke nosu o peus puru, e perou si nd'est torrau a pesai e imoi est caminendi beni o beni meda puru.
  S'adelantamentu de custas arrejonis at caminau sighendi su sarvamentu, s'amodernamentu, s'abaloramentu e s'umperu sempri prus mannu de sa lýngua insoru, finsas a su bilinguismu.
  Sutzedit di aici sempri, no est spantu, ca est in su naturali de is personis: sa lýngua t˛rrat identidadi, e s'identidadi t˛rrat siguresa e fortza faidora, du bieus e du cumprendeus totus, e si du cunfýrmat sa scŔntzia puru.
  Candu in Sardinnya anti circau de sartai sa lýngua, mentras invešas esti sa lýngua ki ghýat totu, ge d'eus biu cument'est acabada, pariat ca depýanta fai no sciu ita, e a s'acabu, spašau su dinai arregalau, seus ke prima.

  A su 28 de Abrili donniunu/a di podit donai su sentidu ki bolit - no nš'at mancu abisonju de du nai - ma in custa di' emus a depi festai no una f¨rria de s'antig˛riu sceti, ma is arresurtaus ki seus akirendi in su tempus de oi puru.
  Ki boleus ki custus primus arresurtaus no si fýrminti, o no abÓrrinti fueddus sceti, si t˛cat a studiai e a traballai, obedessendi a primu a sa scŔntzia e a pustis a totu s'atru, ken''e timi a mudai su connotu nostu, ca in su connotu, ke in calikisiat atra cosa, nš'at cosa bona ma nš'at cosa mala puru.
  A traballai di aici est s'¨niga manera po arrenesci diaderus, i esti unu traballu ki bolit fatu donnya di', e no una borta a s'annu sceti, ki no boleus ki intr''e unus cant''e annus s'agateus mancai festendi sempri, ma morendisi' e su fÓmini puru.

 

Amos Cardia
amos.cardia@libero.it