Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pàgina de cumentzu
Beni bènniu ùrtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artìculus| Calendàriu| Cantadas| Coxina| Fueddàrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| Scèntzia|
 Artìculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lìngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lìngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
Sàrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lìngua Sarda
Toponomàstiga de mari
 
 

 de Miatos Napotimon
Nci funti fueddus e fueddus

Nanta a ki is fueddus podint essi grais ke perdas. Po bona sorti nci funti puru is fueddus ki ndi bèssinti sonendi, lèbius, casi in punta de pei o a lestru a lestru. Imoi a mei mi parit ki scùrrinti cumenti a arrius e no dus potzu frimai. ‘Ollu nai ki po mei a incumentzai a-i scriri in sardu est stètiu unu spantu, casi una brulla, e de unu fueddu ndi funti nasçus centu. Mi benint a conca fràsias, diçus, pensamentus.

Mi domandu ita funti po mei is fueddus. Funti arremòrius ki sonant a intru e ki scriu in conca prima ke cun sa manu, e sa manu, du scieus, da movit su çorbeddu.

Cun su sardu m'intendu de domu, su sardu est su bistiri ‘e donnì. No mi depu allikidiri, no seu a butinus strintus, no tengu acàpius e potzu caminai mellus.

Ma custa lìngua est po mei o po is atrus? Tzertu, partit de mei po andai a is atrus e custa cosa puru mi praxit.

Mi parit de jogai a ping-pong  ‘onnya borta ki nau unu fueddu.

Imoi ki apu nau “praxit” mi benit a conca una fràsia ki de seguru apu intèndiu no sciu mancu deu candu. “Ki ti praxit”. Nau cumenti crepa crepa, in tonu de disafiu, ponendi s’acentu in ‘onnya sìllaba e allonghiendi s’ùrtima parti ki làssat casi s’arrembumbu. Candu arribaus a “pra” po unu momentu parit de nci arrui a calincunu logu, ma luegus cun “xit”… unu si ndi pèsat casi bolendi, ingiriendi a suta de su nasu de s'inimigu fiketu.

Scriu unu contu po su gustu de ponni impari fueddus de su connotu o pighendi su spuntu de una cosa ki arregordu. Imperu is fueddus ki mi serbint e in su pròpiu tempus dus ‘ongu vida noa, dus fatzu bivi.

Nai “prestu ki est akua est bentu” dònat cuntentu ca nc’est un’arrelatu, un’acàpiu cun sa curtura de innui bengu. Ki nau “volubile” no esprèssat su pròpiu sentidu.

Est su sonu ki mi dònat s’idea? Est su sonu de su connotu.

De siguru un’emovimentu, un’arrelatu, un’arregordu mi dònat sa crai po incumentzai unu contu.

Narendi “pudda” mi parit de da biri. Si nau “gallina” no sutzedit nudda, no da biu.

Nai “arridai su pani” no est sa pròpiu cosa de nai “abbrustolire il pane”. Est cumenti a du biri cussu pani ki dònat su corpus cosa sua a su fogu.

S’imbentu literàriu po is contus nascit de s’umperu de su sardu, de sa gana de du donai deretu de tzitadinu e de s’abilesa ki tenit issu de fai biri is cosas. Imoi, sempri po du nai a màginis, abisònjat a tocai pisci ‘e cadinu, e pongu una domanda.

Innui? In su paperi imprentau o in s’arretza? De siguru s’arretza oberit a su mundu prus de su paperi imprentau e ponit noas e oferrit acàpius, açàpat s’incuru, àndat prus a lestru, atanàllat e ìntrat in donnya logu. Arregollit genti, ideas e noas e ghètat totu a pari. Est una nerbiadura ki impràssat totu sa connoscèntzia. Tenit e dònat milli possibilidadis.

Ki seu innoi est poita seu intrada una di' in s’arretza.

Su spantu est ki su ki apu scritu po mei est bènnia cosa scrita po is atrus. Un’arriu pitikeddu si nc’est ghetau una di’ a un’arriu mannu, e impari funt acabaus a mari e a pustis in s’oceanu.

Ma unu podit nai: su libru est un’atra cosa, est beru, fai parti de sa realidadi.

Su ki si nàrat virtuali parit ki no esistat, ma est aici?

A bortas su ki est atesu est acanta e su ki est acanta est atesu.

Est capatzi de oberri fentanas, de fai atobiai genti.

Su libru, fendi una cumparàntzia, no favoressit atòbius, est frimu. Perou fait a du tenni in manu, a du sfollai, a du tocai, a du portai fintzas a letu. Nc’est una bella diferèntzia intr’'e una fotografia e una personi in prupa e ossus.

Est puru una kistioni de dinai. Is domus de imprenta sardas no tèninti dinai, aici nanta, e insandus, cument’ ‘e a prima no podeus ni kistionai ni si fai connosci. Si depeus acuntentai de essi in s’arretza ca aici is librus funti baratus. Ma mi domandu: po cassai o po essi cassaus? Est un'onori o unu scapadòriu?

E tòrrat sa discurta a pitzus de su pagu importu ki tenit una lìngua cumenti a su sardu. No podit abramiri a s’intendi arreconnota e arrespetada. Nci ‘olint imprentadoris ki tènganta pilu in su stogumu, spertesa e gana de arriscai.

Deu no potzu ki essi cuntenta de mi biri in d-unu jassu ki amòstat is poesias e is contus cosa mia in sardu. E no seu cuntenta po mei sceti, ma po totu is sardus.

S’arretza est sa boxi, su sardu unu pipiu ki bìsat de ligi librus totus diferentis e ki tenit unu disiju: de castiai e de essi castiau. ‘Olit essi liju.

Is imprentadoris mancai sìanta personis de curtura no pòdinti fai miràculus, pòdinti spingi, ajudai ma su barrancu est ki si dèpinti scorrai cun is polìtigus.

E innoi s’iat porri oberri un’atru capìtulu, cussu polìtigu de candu su sardu no at tentu prus deretu de esisti, prima cun s’Unidadi de s’Italia e a pustis cun su fascismu. Ancoras oi no nc’est sa boluntadi polìtiga de ndi du fai bessiri a foras, e depeus incruai sa conca ancoras.

Pensaus ki is sentidus nostus no dus tenit nisçunu, ki sceti nosu si feus in cuatru po is atrus, ki su coru, nosu, du teneus prus mannu.

No nc’est abisonju de-i scriri meda, bàstat pagu po intendi in is fueddus s'ajudu e su cunsolu. Sa lìngua ki imoi seu imperendi mi dònat is ideas po espressai su ki pensu e ki m’est sutzèdiu a intru.

Ma cantu tempus est passau! Sceti imoi mi benit beni a kistionai cumenti bollu, kentz’e fai tradusiduras de s’italianu, ki est un’atra lìngua diferenti meda, e mi potzu discansai. S’italianu d’apu bìviu sempri cumenti a su bistiri bonu, cussu de is festas, cussu ki unu timit a imbrutai e ki cùat is diferèntzias. Ma mi domandu: diaderus fait essi totus ugualis?

No est aici, ca bàstat a pensai cumenti unu sardu s’agàtat in continenti.

Cussus ki àndant a traballai in un’arrejoni de su continenti, dus benit amarolla a kistionai s’italianu e pìgant puru s’acentu de sa genti de su logu ca si bregùnjanta de fai intendi s’acentu insoru. A kistionai s’italianu de manera diferenti de cumenti du kistiònant in atrus logus est cumenti a si fai arreconnosci. Is sardus in continenti tìminti de passai po grusseris, po personis kentz’ ‘e bonas maneras.

E aici sa lìngua italiana fait de facili(*). Po mala sorti custu sutzedit in Sardinnya e totu. Genti meda no bolit fai a biri ki scit kistionai su sardu mancai du scìpiat kistionai e beni puru. Poita tèninti s’idea ki a kistionai su sardu no est cosa de sennoris.

Nai “cuartesu” o un’atru fueddu cun sa cadentza nosta fait biri illuegus de innui ndi beneus e de cali crassi sotziali unu fait parti. Custu sutzedit meda in sa crassi ‘e mesu poita bolint essi prus de su ki funt e fàinti de totu po s’atesiai de cumenti fiant unu tempus.

Su ki no scinti est ki cùant su ki tèninti de prus bellu: essi sintzillus, kistionai de una manera obreta, kentz’ ‘e trassas ni pinnicas.

E torru sempri a sa brigunja ki meda genti intendit, no sciendi su mali ki faint a issus e totu. Bisònjat ki sa genti ki at studiau si pighit s’incàrrigu de ajudai a kini no cumprendit ki sa cosa prus bella est a porri kistionai kentz’e timorias, in libertadi, kentz’e trogas ni barrancus, sa lìngua connota de is babus e de is ayayus.

Po donai boxi a s’emovimentu… E torru a is contus, candu nau “cumbidu” no seu narendi sceti ki ‘ongu una cosa, ma seu narendi ki si d’oferju cun prexeri, cun su coru, a sa manera antiga.

Torru gràtzias a totu is personis ki m’anti permìtiu de porri essi innoi.


Miatos Napotimon, su 7 de Arjolas 2003


(*) su facili esti una spètzia de visera ki poniant a is burricus candu depìanta traballai.