Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

 de Amos Cardia
Otonju 2002 e Beranu 2003

Dexi cidas de lýngua sarda

Unu balantzu a pitz''e is cursus de su Comitau Studiantis po sa Lýngua Sarda

Su Comitau Studiantis po sa Lýngua Sarda (1) est un'ass˛tziu fatu po su prus de studiantis de s'universidadi 'e Casteddu, ki at aparišau duus cursus de lýngua sarda, cun s'ajudu de s'ERSU, po atrus studiantis universidÓrius e totu. Innoi s'imparadori de is cursus fait unu primu balantzu.


de Amos Cardia, imparadori


      A fai balantzus est una cosa ki mi bessit traballosa sempri: at'essi ca, a imparadori e totu, pensu ca is ¨nigus a tenni n˛mini po fai balantzus siant is istudiantis e totu. At'essi ca pensu ca a primu, invešas de essi nosu imparadoris a jugiai is istudiantis, depant essi is istudiantis a jugiai is imparadoris.
     Fatu esti ca su parri miu mi t˛cat a du nai acetotu, e insaras circu de cumprendi de donnya manera ki is imparantis funt abarraus satisfaus, cun sa cunfiantza ki una personi ki est abarrada satisfada de s'imparamentu, at'essi, mancai ki no illuegus, una personi ki d'at a pratigai totu.
     Un'aina bona po cumprendi su satisfamentu de is personis funt is preguntÓrius, e no est mancu po nudda ca funt umperendidda sempri de prus in donnya logu. Po cussu, custu at'essi unu st¨diu prus ki atru a pitz''e is preguntÓrius de acabu ki ant intregau is istudiantis, po su ki spŔtat a su cursu siat de arfabetadura (Otonju 2002), siat adelantau (Beranu 2003).

Cursu de arfabetadura (Otonju 2002 - 28 oras) (2)

Fýanta 26 studiantis (14 mascus e 12 fŔminas)
(3) , 18 ant intregau su preguntÓriu.

Is n¨murus funti su votu mesanu ki anti donau a sa parti de cursu (de 0 a 10).

 • Interessu de is argumentus presentaus (parti istituidali)
8,5
 • Interessu de is argumentus presentaus (parti monogrÓfiga) (4)
8,1
 • Calidadi de is ispricaduras
8,6
 • Calidadi de is fainas (5)
7,4
 • Puntualidadi de imparadori e ligidori
8,2
 • Calidadi de s'aposentu
7,4
 • MannÓria de su spÓssiu
8,4

Dis apu preguntau a issus e totu ita votu s'iant'essi donaus po su ki iant imparau, e nd'esti bessiu, a votu mesanu de totu sa crassi, 7,3.

Anti spricau ca no iant imparau de prus po curpa de:

 • amancu de tempus po studiai in domu (6 personis)
 • amancu de prÓtiga cun su sardu (1 personi)
 • amancu de cuntzentradura (1 personi)
 • cursu tropu curtzu (1 personi)

Issus e totu anti nau ca, grÓtzias a su cursu, funti l˛mpius a:

 • scriri casi beni (6 personis)
 • cumprendi su sardu (4 personis)
 • sciri ligi (2 personis)
 • connosci atra genti de coru sardu (6) (2 personis)
 • connosci sa gramÓtiga (2 personis)

e in prus:

connosci sa st˛ria de sa lýngua sarda, arrennesci a nci bogai sa bregunja, imparai a fai is noulogismus, imparai a kistionai, connosci is atras bariedadis, connosci sa lýngua de manera scentýfiga, imparai fueddus e maneras 'e nai.

Anti nau de no essi arrennesšus ancoras a:

 • scriri ken''e faddinas (4 personis)

e in prus:

kistionai beni, imparai a fai is noulogismus, imparai fueddus pagu connotus, ligi, imparai sa gramÓtiga, imparai atras bariedadis (logudoresu e nugoresu).

Totus ýanta scritu ca dis iat'essi praxu a sighiri atrus cursus de sardu, e 17 pensanta de sighiri a studiai su sardu a solus puru.
Anti nau ca dis iat a praxi a studiai mellus:

 • etimologia (4 personis)
 • gramÓtiga (3 personis)
 • noulogismus (3 personis)
 • grafia (2 personis)

e in prus:

ligidura, connotu, storia e curtura sarda, kistionai, linguýstiga st˛riga, dišus antigus e sintzillus, fonŔtiga antiga, sardu antigu, logudoresu.

In 17 anti nau ca dis iat'essi praxu a traballai cun sa lýngua sarda, po bessiri:

 • tradusidoris/as (7 personis)
 • scriidoris (5 personis)
 • buscadoris/as (7) (4 personis)
 • imparadoris (3 personis)
 • jorronalistus (2 personis)
 • ghias de naturalesa (2 personis)
 • abivadori/a (1 personi)
 • ajorronadori grÓfigu de sa literadura sarda (1 personi)

Cursu adelantau (Beranu 2003 - 20 oras)

Fýanta 22 studiantis (12 mascus e 10 fŔminas)
(8) , 18 ant intregaus su preguntÓriu.

Is n¨murus funti su votu mesanu ki anti donau a sa parti de cursu (de 0 a 10).

 • Interessu de is argumentus presentaus
8,3
 • Utilidadi de is argumentus
8,7
 • Calidadi de is ispricaduras
8,4
 • Calidadi de is fainas (9)
8,4
 • MannÓria de su spÓssiu
8,4

Anti scritu ca iant ai b˛fiu studiai de prus:

 • totu, ma po su tempus tentu abastat aici (7 personis)
 • gramÓtiga (5 personis)
 • ligidura (2 personis)
 • atras bariedadis (1 personi)
 • fonŔtiga (1 personi)
 • etimologia (1 personi)
 • verbus (1 personi)

Issus e totu anti nau ca, grÓtzias a su cursu, funti l˛mpius a:

 • fueddai mellus (2 personis)
 • scriri mellus (2 personis)
 • ligi mellus (2 personis)
 • kistionai in sardu a su mancu pagu pagu (1 personi)
 • cumprŔndere menzus su campidanesu (1 personi)
 • sciri unu pagu de gramÓtiga (1 personi)
 • cumprendi sa lýngua sarda (1 personi)
 • kistionai de prus in domu (1 personi)
 • sciri unu pagu de verbus (1 personi)

Issus e totu anti nau ca no funti l˛mpius ancoras a:

 • a connosci sa gramÓtica e, prus de totu, sa sintassi (2 personis)
 • a kistionai e scriri cun siguresa (2 personis)
 • a kistionare su campidanesu (1 personi)
 • a scriri beni (1 personi)
 • a umperai beni is acentus (1 personi)
 • a imparai tzertus verbus (1 personi)
 • cosa meda (1 personi)
 • a ligi beni (1 personi)

E anti nau custas arrexonis:

 • pagu tempus po studiai (4 personis)
 • su st¨diu de scola b˛gat šorbeddu meda (2 personis)
 • a mericeddu est tostau a cumprendi totu (1 personi)
 • seu sbentiada e traballu pagu a domu (1 personi)
 • ca no seu campidanesa, seu nugoresa (1 personi)
 • seu burrica (at'essi ca liju pagu) (1 personi)
 • serbint atras ainas (1 personi)
 • seu tropu burrica (1 personi)
 • no eus fatu totu (1 personi)
 • pagu prÓtiga (1 personi)
 • seu malu (1 personi)

16 anti cunfirmau ca b˛linti traballai cun su sardu, cumentzendi calancunu traballeddu illuegus e totu, po bessiri:

 • tradusidoris/as (11 personis)
 • scriidoris/as e/o poetas (6 personis)
 • jorronalistus (6 personis)
 • ligidoris/as (5 personis)
 • pintoris/as e/o grÓfigus/as (2 personis)
 • informÓtigus (2 personis)
 • teatru (2 personis)
 • arkitetu (1 personi)
 • totu (1 personi)

Tancadura

Ken''e tancadura, ca sa tancadura nd'at a bessiri a sola de su ki feus, imparadoris e studiantis, studiantis e imparadoris.
A si biri cun saludi, traballendi.

 


Nodas:
(1) CÓstia www.comitau.org
(2) In custu cursu nci fiat unu ligidori puru, Perdu Perra, ki imoi esti bessiu imparadori de lýnga sarda issu e totu.
(3) S'edadi mesana insoru, ke sa facultadi e sa tzitadi das eis a agatai in su jassu de su Comitau.
(4) Sa parti monogrÓfiga fiat a pitz''e is noulogismus.
(5) Innoi nci funt is fainas siat ki donamu in crassi, siat po domu. Po su ki spŔtat a-i custas, in 13 anti nau ca sa cantidadi fiat su justu, in 4 ca fýanta tropu pagus, 1 ca fýanta tropus.
(6) Fueddus de issus e totu
(7) De kýmiga, inginneria e atra cosa
(8) De 26 ki fýanta, ndi funti torraus 21.
(9) Innoi nci funt is fainas siat ki donamu in crassi, siat po domu. Po su ki spŔtat a-i custas, totus e 18 anti nau ca sa cantidadi fiat su justu.