Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Artýculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lýngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lýngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
SÓrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lýngua Sarda
ToponomÓstiga de mari
 
 

artýculu de Amos Cardia
Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
  
 
Sempri prus studiantis de s'universidadi 'e Casteddu funti ponendisi' in sa lýngua sarda: sighint is cursus ki fÓinti, Óndant a ascurtai is cantadas, pýganta noas a pitz''e is atras lýnguas minoridÓrias de s'Europa, cumintzant a fueddai e a scriri in sardu po traballus scentýfigus puru. 

  Est totu cosa ki est cumentzendi imoi ma parit ki at a cresci e ki at'andai a innantis beni, ca in Sardinnya totu sa genti est cumprendendi ca sa lýngua sarda no esti unu disiju stramu, ma esti un'aina po arrennesci in s'adelantamentu. 

  Difatis candu una minoria linguýstiga - ke seus nosu sardus, ki si praxat o mancu - t˛rrat a si ndi pigai sa lýngua sua, is cosas cumintzant a cambiai in s'economia puru, e custa no est cosa ki seu narendi deu, est una realidadi scientýfiga, ca da bieus de totu is atras minorias linguýstigas de s'Europa e de su mundu. 

  S'arrexoni est crara: unu pišokeddu scýpiu e studiau, cun is ideas craras a pitz''e sa lýngua sua e a pitz''e sa de is atrus (e duncas a pitz''e issu e totu e a pitz''e is atrus) at a cumbinai prus cosa de su ki finsas a imoi is atrus no anti scýpiu fai. Du nant is iscŔntziaus, ki st¨dianta custas cosas totu sa vida, ma du cumprendit kinikisiat puru.

  No est mancu po nudda ki totu is imparus de sardu ki fÓinti dus sýghinti, ca bolit nai ca intendint un'abisonju, e du intendint oi, innoi e imoi, pr˛piu ca sa Sardinnya tenit su 20 po centu de disimpreaus, pr˛piu ca sa Sardinnya est agoa, ca is atras arrejonis de s'Europa s'impÓranta ca s'¨nigu est a fai aici. 

  Sa sotziedadi sarda, ki totus creýanta ca fiat caminendi, at caminau meda pagu e est firma. No at'essi puru ca s'est m˛via fueddendi una lýngua stranja ki d'at fatu scaresci su balori suu? 

  Donniunu pensit su ki bolit e fueddit su sardu po calikisiat arrexoni: curturali, p˛litica, po abisonju, po prexeri, po su ki bolit, bastit ki serbat a torrai a fai caminai impari sotziedadi e lýngua sua. 
  Su barrancu est ca su sardu est stŔtiu lassau sempri po is pr˛prius kistionis, e po cussu no est cresšu, no s'est amanniau impari a sa sotziedadi i est abarrau agoa. 

  Su sardu podit bivi sceti ki du umperaus po fueddai de totu su ki esistit, ke is atras lýnguas, e no po is cosas 'e su sartu o po una šašarrada sceti, de pagus fueddus puru, in su tzilleri cun is amigus. A umperai una lýngua po custas cosas sceti, bolit nai a da bociri cun su tempus, ca s'ant a scaresci sempri prus fueddus finsas a candu at'essi aici prena de fueddus de sa lýngua prus forti (est a nai s'italianu) ca totus ant a kistionai cussa in deretura. 

  Sa curpa esti de is cuncursus literÓrius puru, ca anti strumbullau sempri a scriri poesias e contus, ca su noranta po centu de is bortas kisti˛nanta de cosas antigas, e meda pagu bortas strumb¨llant a scriri sabieria e ˛beras scentýfigas in sardu. 

  Finsas a candu su sardu no at'essi imperau po kistionis scentýfigas no s'at a movi nudda, ca at'essi apretziau lýngua po su tzilleri sceti, lýngua bella po caridadi, ma po su tzilleri sceti. 

  Poneus ki unu/a ndi tengat prexeri e gana, ita podit fai? A s'amellorai fueddendi, a imparai a scriri e, segundu su ki unu/a fait, a aparišai is fueddus po podi kistionai in sardu de cosas noas sempri, e a sighiri su ki fait su Comitau Studiantis po sa Lýngua Sarda.

  Custus, po nai, unus cant''e fueddus po nosu ca seus in s'universidadi.

appello  tzerriamentu  archivio arcivu 
associazione ass˛tziu (m.)  astuccio  stuju 
attenzione  incuru (m.) aula  aposentu (m.)
aula magna aposentu mannu (m.)  aula studenti  aposent''e studiantis 
bacheca scaparatu  bagno c˛mudu 
bar tzilleri  biblioteca bibrioteca 
bidello/a  bidellu/a calendario calendÓriu 
cancellino burradori  compito tarea, faina (f.) 
computer computadora (f.) concentrazione cuntzentradura 
corso imparu, cursu  cortile pratza (f.), corrali
difficoltÓ traballosidadi direttore/ice dirigidori/a 
distrazione sbŔliu (m.), sbeliadura  docente imparadori/a 
domanda domanda, pregunta  enciclopedýa entzicropedia 
esame esÓmini  esercitazione  insaju (m.) 
esercizio insaju  facoltÓ  facultadi 
gesso ghisšu  giornale jorronali 
gomma  goma  indirizzo (di studi) nai (de st¨diu) 
iscriversi s'iscriri  lavagna  bitzarra 
lavagna luminosa  bitzarra luxiosa  lettore/ice ligidori/a 
libretto librixeddu  libro libru, lýburu 
matita lapis (m.)  mensile mesili
orale fueddau orario di ricevimento ora 'e arricida 
orientamento (di studi)  arrampu, arramu (de st¨diu) penna pinna
pennarello marcadori  periodico peri˛dicu 
pre-esame pre-esÓmini  preparare aprontai, aparišai 
pubblicazione imprentadura  questionario preguntÓriu 
quotidiano cotidianu, fitianu  rappresentante espressadori/a
registrare il voto listrai  relazione  arrelatu (m.)
ricercatore/ice buscadori/a  ricevimento arricida, arricidura (f.) 
risposta arrespusta rivista  arrebista
saggistica sabieria  scritto scritu
segretario/a  segretÓriu/a  semestre mes'annu 
settimanale cidili  silenzio citidura (f.) 
stimolo str¨mbulu  studente/essa studianti 
telefonino fueddateddu  telefono fueddatesu 
televisore telebisori  test prova (f.) 
turno turnu, busšardu  universitÓ  universidadi 
vocabolario fueddÓriu  voto  votu

Amos Cardia