Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 30/07/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Arrecensiduras

Aleni e su contu de unu nau de trigu
Comitau.org - su jassu de su Comitau Studiantis po sa Lýngua Sarda
Contras a sa Gherra
GramÓtiga Sarda po is Campidanesus
LÓcanas. Rivista Bilingue delle IdentitÓ
Launeddas
Media Activism. Strategie e pratiche della comunicazione indipendente
"Nos'e totu" - Balentia
Sentiero Sardegna, Sentiero Italia, Sentiero Europa
Su cuadorzu
Taccuino di un poliziotto
The Eminem show - Sing for the moment
Toponomastica sarda
 

arrecensidura de Amos Cardia
Mario Uda
Taccuino di un Poliziotto

 Aipsa, Casteddu, 2001
  Su libru ki at scritu MÓriu Uda, sinniesu, si merescit a essi liju siat po su ki c˛ntat, ca est unu contu de cosa ki de atra manera no emus a podi sciri, e siat po cumenti du c˛ntat, est a nai in de una manera crara sempri e a bortas spassiosa puru. 
  Esti su contu de su traballu suu de justinu, de su cumentzu a s'acabu, e fuŔddat de sa speriŔntzia sua e totu, e si cumprendit illuegus ca est stŔtiu unu traballadori ki at pigau su traballu suu in su sŔriu. Po issu, a pigai custu traballu in su sŔriu, at b˛fiu nai a si preguntai sempri cali interessu tocat a difendi e poita, e cali fessit sa manera prus bona po du difendi. Prima de totu parit ki si bollat fai cumprendi ca su justinu mellus est su ki est bonu a ponni is personis de ac˛rdiu, su ki est bonu a arresorvi una kistioni fendi sunfriri su prus pagu ki fetzat, e no su ki di praxit a aparri ken''e piedadi o mancai a pitzus de sa Lei e totu.
  Po custas ideas, ki no funti suas sceti, a intr''e sa Polima no at tentu una vida fÓtzili, si du c˛ntat issu e totu, mancai ki invešas, in donnya logu ki traballat, sa genti du a pretziat po custu cumportamentu suu, e de custa manera issu medas bortas fiat apretziai a totu sa Polima puru. Sa primu arrexoni ki MÓriu Uda at scritu custu libru est stŔtia sa morti de su jugi Lombardini, ca fiant amigus meda, e unus cant''e traballus dus ýanta fatus impari, perou no si c˛ntat de is arpimentus sceti, ca una parti manna de su libru esti siat po su traballu de donnya di' in sa provinša 'e N¨goro, e siat po su traballu ki at fatu in su grŔmiu natzionali de is justinus demogrÓticus, jai de sa fundadura, cun totu su ki nd'est bŔnniu.
  Po su ki spŔtat a su traballu de donnya di' in sa provinša 'e N¨goro, custa forsis est sa parti prus spassiosa, ca est prena de contixeddus ki ponint a craru su naturali de is personis e s'abilesa (o sa tontesa) insoru. Ma no esti custu sceti, ca s'am˛stat puru ki medas bortas sa sotziedadi tzivili tenit is ainas suas po arresorvi medas kistionis jai, ki a sa lei ofitziali d'iat a tocai a arrespetai, ca unas cant''e maneras de su Connotu t˛rrant a ponni in paxi sa genti acetotu o de prus puru ke sa Lei, e a du nai est MÓriu Uda e totu.
  Po su ki spŔtat a su traballu suu in s'ass˛tziu de is justinus demogrÓticus, issu at traballau po amellorai is cosas de a intrus, po fai acostai sa Polima prus acanta a sa genti, ponendisi' impari a is ki da pensanta ke issu in totu s'ItÓlia. Si c˛ntat ca est stŔtia una batalla cumbÓtia di' a pustis de di', no po arrenesci a fai custu o cudd'atru acorramentu sceti, ma po aporegai sa dinnidadi puru, ca in cosas diaici, nÓrat, is ki d'iant ai dŔpiu ajudai di nci furriant is palas. A s'acabu calancuna batalla d'at pŔdria e calancun'atra d'at binta, su ki abÓrrat comuncas esti su testimonju de unu traballu fatu cun abilesa, connoscŔntzia, passiŔntzia e scallentamentu.


Amos Cardia

(arrecensidura pubricada jai in www.godot.it)