Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pàgina de cumentzu
Beni bènniu ùrtimu ajorronamentu: 30/07/06
Domu| Arrecensiduras| Artìculus| Calendàriu| Cantadas| Coxina| Fueddàrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| Scèntzia|
 Arrecensiduras

Aleni e su contu de unu nau de trigu
Comitau.org - su jassu de su Comitau Studiantis po sa Lìngua Sarda
Contras a sa Gherra
Gramàtiga Sarda po is Campidanesus
Làcanas. Rivista Bilingue delle Identità
Launeddas
Media Activism. Strategie e pratiche della comunicazione indipendente
"Nos'e totu" - Balentia
Sentiero Sardegna, Sentiero Italia, Sentiero Europa
Su cuadorzu
Taccuino di un poliziotto
The Eminem show - Sing for the moment
Toponomastica sarda
 

arrecensidura e tradusidura de Danieli Sanna
Sing for the moment  

The Eminem Show
  Sing for the moment  de Eminem est una cantzoni nasça de unu traballu fatu a pitzu de Dream on, una cantzoni de sa banda rock Aerosmith; e difatis esti su ghitarreri insoru, Joe Perry, su ki at sonau s'assolu ki du at in s'acabu.

 Sa cantzoni incumèntzat cun d-un'arpeju asseliau, a pustis ìntrat sa ratanteria eletròniga cun d-un'arrìtimu simpli e ken''e fai tropu burdellu; sa mùsiga de acumpanjamentu sighit asseliada mentras Eminem incumèntzat a repai lestu e seguru a sa manera sua, nendi fueddus kistionaus unu avatu de s'atru, fueddus ki funti mùsiga e arrìtimu, poesia e sentidu, fueddus kistionaus cun feli e arrennegu, fueddus malus, fueddus ki kistiònanta de is barrancus de sa vida ki tènint is jòvunus, fueddus ki kistiònanta de babus e mamas ki si ndi sbàtinti de is fillus insoru, de famillyas arrogadas, de is makioris de sa sotziedadi avedali e de su mundu de su spetàculu.

  Issu e totu si pregùntat comenti siat pòtziu sutzedi ki de su fai rap in is arrenconis siat bènniu arricu e ki imoi pòtzat tenni totu su ki at sempri disijau. Eminem imoi sciri de essi un'arrogheddu de cussu mundu malàriu ki issu e totu at sempri denuntziau, ma sciri puru ki cun is cantzonis suas, is ki du fàinti godanjai, arrennescit a donai unu pagu de alientu a is piçokus ki no tèninti nudda a parti unu bisu e un’arrebista cagada de rap... e a totu is ki dèpinti sempri barigai sa merda in sa vida insoru. 

  Funti fueddus grais ki esprèssant unu feli ki di coit a intru, fueddus ki fàinti cumprendi ki a palas de su rap du at unu mundu arrebellu ki tenit de nai cosas de importu, ki tenit abisonju de espressai su stai mali de una parti manna de sa sotziedadi, prus de totu de is jòvunus, mancai manigendi una manera de kistionai a sa bassinera, sa pròpiu ki s'intèndit in s'arruga. E custu stai mali no s'agàtat sceti in sa sotziedadi americana, sa ki Eminem connoscit beni, ma s'agàtat finsas in sa sotziedadi europea, e duncas in sa sotziedadi sarda puru. 

  Circai de cumprendi su ki nàrat Eminem bolit nai circai de cumprendi una parti de nosu puru.

Danieli Sanna
08/05/03Tradusidura de Sing for the moment
 

Canta po s'arratu[primu cruba]

Custas ideas funti pesadillyas
po babus e mamas biancus
ki sa peus timoria ki tèninti
est unu fillu cun is pilus ossigenaus
ki di praxint is arrecadas
comenti ki calikisiat cosa ki issus nanta
no tenessit nisçunu importu
Esti de si nd’atzicai
a du biri caminendi,
in d-una domu a ndi 
no si pòdinti nai fueddus malus,
cun is còfias a totu bolùmini
a solu in s’aposentu suu
fridu e si ndi sbatit de totu
Est unu piçokeddu difìtzili
Su ki d’anniskìtzat bessit
a foras candu kistiònat de
cussu calloni de su babu 
ki si nd’est andau,
ca du tìrriat aici tanti
ki du stràviat
Ma ki du depessit torrai a biri
forsis d’iat a strumpai a terra
Is pensamentus suus funti macus
Est arrennegau e duncas arrespundi mali
Fuèddat a sa bassinera
Tenit su çorbeddu sçacuau
a rock e a rap
Tenit is cartzonis calaus,
is çurreghis (1) e unu capeddeddu a mija
Su bìrdiu d’at atripau
e issu d’at torrau a atripai
e d’at segau su nasu,
custa domu est una domu sperrada
no du at cuntrollu, 
issu làssat sceti ki is
emoviduras suas cùrranta
Ayò…

[torrada]

Canta cun mei, canta po s’annu
Canta po s’arrisu,
canta po su prantu
Canta po mei, po oi sceti
Mancai crasi
Deus t’at a pigai cun issu

[segundu cruba]

Su mundu de su spetàculu est stròllicu,
amesturau cun sa mala
In sa terra de is bocidoris
sa conca de unu pecadori
est unu logu santu
Sceti tui no ses santu
tenis un’amigu sceti
Custa pistola sceti, a solu,
ma tui tenis abisonju sceti de un’amigu,
a solu, ca nisçunus mi connoscit 
ma totus crèinti de porri tenni arrelatas cun mei
Deu creu ki is fueddus 
sìanta fillus de bagassa,
podint essi mannus
O pòdinti scorai
O peus puru,
Podint imparai sa tìrria a sa genti
Esti comenti ki is piçocus s’aguantèssinti
a donnya decrarada ki feus nosu
Comenti ki s’adorèssinti
In prus totu is butegas
si càrriganta de discus de plàtinu
Imoi comenti catzu est
sutzèdia custa metamòrfosi?
De su stai in is arrenconis
e in is porçadas a repai
finsas a fai sa bassa 'e su dinai,
ken’‘e prus culus de basai
Ma labai ki custus 
ataçadoris ti cravant in cruxi
Is jorronalistas cìrcanta de t’abruxai
Is iscallentaus s’avolòtanta contras a tui
Is abogaus fàinti furriai totu
de manera ki pòtzanta ponni is manus 
a pitzu a donnya soddu ki tenis
Bòlinti ki tui perdas s’arrexoni
donnya borta ki t’arrennegas
de manera ki potzant amostai
ki ses unu macu de acapiai
Donnya contienda ti beni gana de d'acabai 
a corpus de pistola
Alloddu su po ita is inkisidoris de justìtzia
mi bòlinti cundennai in pressi,
sceti po mi ndi bogai de mesu a lestru
Ma totu is fillus insoru 
mi funt ascurtendi arrelijosamenti
Pongu sa firma in is CD in s'interis ki sa polima 
mi ndi pìgat s'imprenta de is didus
Funti po sa filla de su juji
Ma issu est arrennegau contras a mei
Ki deu femu un’ameletzu malu deaderus
cust’arroba no iat a tenni sentidu,
o fra'
Esti una kistioni polìtiga, ki sa mùsiga mia
esti literali e deu seu unu criminali.
Comenti catzu potzu
cresci una pipia?
No em’a porri.
No em’essi bonu
Ses nendi una surra 'e callonadas
”Guerrera” (2), 
cussu fiat unu buciconi po tui


[torrada]


[cruba de tresi]

Nanta ki sa mùsiga podit trastocai
is istadus de s'ànimu e kistionai cun tui
Ma podit carrigai e incanai puru 
una pistola in logu de tui?
Insandus, ki podit, sa borta ki benit
candu as’afracai a unu fulanu
a su juji naraddi ki sa curpa esti sa mia,
e m’ant a denuntziai
Càstia su ki fàinti custus piçocus,
intèndinti ki nosu teneus sa pistola
e issus puru ndi bolint una
ca crèinti ki siat una cosa toga
No sciendi ki nosu si depeus amparai deaderus
Seus genti de spetàculu,
tzertu ki cust’arroba ajùdat sa bèndida
No scis nudda.
Ma sa mùsiga esti su sprigu de nosu e totu
Nosu espressaus custu sceti,
 e a pustis agataus
is assinnus in sa cascita 'e sa posta
Esti unu catzu de makiori, berus?
Comenti podeus lompi, 
partendi “pratigamenti” de nudda,
a tenni donnya catzu de cosa ki eus disijau?
Esti po-i custu ki cantaus
po is piçocus ki no tèninti nudda
a parti unu bisu e un’arrebista cagada de rap,
ki totu sa di’ apòddanta fotografias
in is murus insoru,
alàbant is cantadoris rap preferius
e scinti totu is cantzonis insoru,
O po totu is ki dèpinti sempri barigai sa merda
in sa vida insoru
E po custu si sètzinti
e pràngint a de noti
disigendi de morri
Finsas a candu no ascùrtant unu discu rap
E si sètzinti e s'intèndinti strumbullaus
Nosu po tui no seus nudda
Ma in is ogus insoru seus su mellus
E po-i custu ki açapaus s'arratu
E circaus de du firmai e de du tenni,
siddendiddu e aguantendiddu
ca pensaus ki sìanta minutus de oru
E forsis d’ant’amiti
candu si nd’eus a essi andaus
Lassei ki is ispìritus nostus 
sìgant a bivi cun is fueddus ki
intendeis in is cantzonis nostas
E nosu podeus...

[duas bortas sa torrada]


tradusidura torrada a curregi su 18 de mayu cun s'ajudu de Simona Ilot

Nodas
(1) çurreghis,  2rags : est una spètzia de bandana ki si pònint is cantadoris de rap.

(2) Guerrera: est arrelatau a su certu sutzèdiu su 4 de làmpadas de su 2001 in d-unu parcadorju de Detroit, candu Eminem a pistola iat ameletzau unu fulanu ki di nanta John Guerra ki iat donau unu bàsidu a sa mulleri Kim. De sighia a s'imbistida, sa polima iat impresonau a Eminem e a Kim Scott. A Eminem d'ìanta cundennau a duus annus de presoni, ca teniat armas contras a sa lei, ma d'ìanta cuntzèdiu sa libertadi averiguada, mentras a Kim d'ìanta cundennada a 11 mesis de libertadi billada, a una makìtzia de 50 dòllarus e a s'òbrigu de trastijai unu logu a ndi sànant is imbriagonis.