Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 30/07/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Arrecensiduras

Aleni e su contu de unu nau de trigu
Comitau.org - su jassu de su Comitau Studiantis po sa Lýngua Sarda
Contras a sa Gherra
GramÓtiga Sarda po is Campidanesus
LÓcanas. Rivista Bilingue delle IdentitÓ
Launeddas
Media Activism. Strategie e pratiche della comunicazione indipendente
"Nos'e totu" - Balentia
Sentiero Sardegna, Sentiero Italia, Sentiero Europa
Su cuadorzu
Taccuino di un poliziotto
The Eminem show - Sing for the moment
Toponomastica sarda
 
arrecensidura de Amos Cardia
 Contras a sa Gherra 
curadorju de Giuseppe Pusceddu
Aipsa Edizioni, Casteddu 2002.
  Po custu libru Pepi Pusceddu at arregortu poesias de totu su mundu, e nce das at postas lassendiddas scritas in sa lýngua insoru, e nd'at de donnya calidadi: de poetas tedescus, arabus, frantzesus, turcus, cilenus, portughesus, africanus, italianus, americanus e atrus puru, e nd'at famaus meda e prus pagu famaus. Is poesias in is lýnguas insoru das at imprentadas in sa pÓgina 'e manca, e invešas a dereta at postu sa tradusidura in sardu campidanesu, e in prus, po is poesias ki no funt in italianu, a fund''e pÓgina, pitikeddeddu, at postu sa tradusidura in italianu puru. Sempri cun su sistema de sa tradusidura a faci at postu atrus documentus puru: s'Artýculu 11 de sa Costituidura Italiana, una litra de Predi Milani, una kistioni de Marcos su Sutacumandanti, una parÓbula de su vangelu de Luca.

  Cumenti nÓrat su týtulu e totu, custas poesias e custus documentus fuŔddanta de sa paxi e de sa gherra, e s'imparamentu ki ndi bessit esti ca a kini aborressit sa gherra e no nd'at a bolli prus, a prim''e totu di t˛cat a promovi su justu, ca ken''e su justu no nš'at paxi ki aporŔgat. De sa pr˛piu manera, ndi bessit s'imparamentu ca a is ki no b˛linti su justu, ca si b˛lint arricai a pitz''e is atrus, t˛cat a dus arrenconai cumenti dis spŔtat, umperendi ainas paxiosas e boluntadi.

  GrÓtzias a s'Ass˛tziu Curturali de AmigÓntzia intr''e Sardinnya e Palestina, su libru serbit puru po agatai dinai po tentas de ajudu e de paxi po su p˛pulu palestinesu, e d'anti scritu in d-una feta 'e paperi imprassada a sa manta 'e su libru, de manera ki si biat illuegus.

  Po su ki spŔtat a sa lýngua sarda, ligendi custu libru pýgat su scoramentu, ca unu traballu bonu di aici, po su ki spŔtat a su cuntŔnnidu, d'ant abasšau umperendi unu campidanesu imbrutau tropu de s'italianu, prus o mancu cumenti d'iat arregulau Vissenti Porru a su cumentzu de su Milliotuxentus.
>Sa grafia esti sa de s'italianu, ki arrýscat de incarraxai su pronunšu e no incrÓrat totu is sonus de su sardu (unu po totus: sa z surda) e, in prus, custu sistema no est siguru mancu intr''e issu e totu, ca su pr˛piu sonu a bortas du scrit de una manera e a bortas de un'atra. Sistema de acentadura no nd'at, e custu no aj¨dat a is ki no scinti totu is fueddus, ca no connoscendi su fueddu, no iant a sciri mancu cumenti du ligi. Dus sŔculus fait sa linguýstiga no fiat adelantada ke oi, e esistiat su cuntrollu de su guvernu a pitz''e calikisiat libru, ki po cussu depiat obedessi prus a sa polýtiga italianista de s'urrei ki no a sa scŔntzia. In cussu tempus Porru no iat p˛tziu fai atra cosa, ma nosu oi seus lýberus de studiai, de castiai su caminu de is atras lýnguas minoridÓrias, de s'arrelatai a is iscubertas de totu is linguistas, po spainai unu campidanesu pretzisu, agilosu, modernu e ken''e italianismus.

  De italianismus in custas tradusiduras in sardu ndi bŔssint a pillu tropus, spešas in is documentus ki no funti poesias, e siat po is fueddus e siat po sa strutura 'e sa frÓsia (est a nai po sa sintassi). Parit unu traballu fatu a sa lestra tropu, i est lÓstima, ca comuncas Pusceddu am˛stat de sciri unas cant''e espressadas pop¨laris fortis e bellas meda.

  Anti fatu beni meda a fai custu libru, ca est una cosa merescidosa, ma ki boleus ki no si nci furrit contras a nosu, t˛cat a du fai cun totu sa scŔntzia ki s'agÓtat, e insaras pigaus s'ocasioni po consillai a Pusceddu, e a totu is iscridoris e is poetas sardus in bona fidi, a no timi a studiai e a ponni in kistioni su costumu insoru, mancai siat su costumu de una vida.

  Ca sa fortza 'e su costumu, ken''e sa fortza 'e sa scŔntzia, ki si praxat o mancu, no arrennescit a assigurai a sa lýngua sarda e a is sardus su benidori sullenu e abundosu ki si spŔtat.

Amos Cardia

(arrecensidura pubricada jai in www.godot.it)