Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pÓgina de cumentzu
Beni bŔnniu ¨rtimu ajorronamentu: 30/07/06
Domu| Arrecensiduras| Artýculus| CalendÓriu| Cantadas| Coxina| FueddÓrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŔntzia|
 Arrecensiduras

Aleni e su contu de unu nau de trigu
Comitau.org - su jassu de su Comitau Studiantis po sa Lýngua Sarda
Contras a sa Gherra
GramÓtiga Sarda po is Campidanesus
LÓcanas. Rivista Bilingue delle IdentitÓ
Launeddas
Media Activism. Strategie e pratiche della comunicazione indipendente
"Nos'e totu" - Balentia
Sentiero Sardegna, Sentiero Italia, Sentiero Europa
Su cuadorzu
Taccuino di un poliziotto
The Eminem show - Sing for the moment
Toponomastica sarda
 

arrecensidura de Amos Cardia
Aleni e su contu de unu nau de trigu  
Gina Farci
(Pinturas de Teresa Tinti)
Demos Editore, Casteddu, 2002.
  Custu libru d'anti pensau e d'anti fatu po is pipius e po is pipias, po dis contai su caminu ki fait unu nau de trigu finsas a bessiri pani. Funti binti pÓginas a forma 'e A4, e is versus de su contu funti totus a arrima basada, scritus a mannu a mannu po dus podi ligi e po dus podi imparai finsas is pipius prus piticus. Funt acorraus una pariga 'e versus in d˛nnia pÓgina, e a suta nci funt is pinturas ki sprýcant e abal˛ranta su ki nÓrat su versu. Is versus funti lestrus, deretus, crarus, ken''e pispisalla, ca est justu ki siant aici; is disinnus funti dilicaus ma sempri crarus acetotu, beni cumbinaus in totu is partis, ki is pipius nci podint agatai su ki nÓrat su versu, ma cosa in prus puru. Est unu libru ki fueddus e pinturas funt is unus po is atras, ca s'af˛rtiant a pari po scallentai is ligidoris, piticus o mannus ki sýanta. No ndi bessit unu libru sceti, no ndi bessit un'imbala-pipius o una poesia sceti, ndi bessit unu cuadru ki s'amÓnniat a pÓgina a pustis 'e pÓgina.

  Is fueddus dus at scritus Gina Farci, maista in d-una scola 'e pipiesa de Cuartu S. Aleni, e is pinturas das at fatas Teresa Tinti, ki bivit in Cuartu issa puru, ki iat fatu atrus librus e atrus disinnus po pipius jai, ki d'anti connota e apretziada in Continenti puru. S'introdusidura d'at fata Antoni LŔpori, scriidori de fueddÓrius e de gramÓtigas de campidanesu e no-i sceti, ki si c˛ntat su cunsideru po su sardu ki nci fiat in is iscolas corant'annus fait, e si sprýcat su cunsideru ki nc'est imoi, su ki funti fendi is maistas e su ki t˛cat a sighit a fai. Su libru esti totu in campidanesu, sa presentada e s'introdusidura puru, totu scritu beni ken''e italianismus e a grafia aut˛noma, est a nai ca is sonus de su sardu funti scritus no cun is arrŔgulas de s'italianu, ca dus str˛cinti, ma cun arrŔgulas agatadas a posta po su sardu, po dus incrarai, po dus abalorai, e po dus fai prus simplis, po kini su sardu est imparendiddu imoi e po kini du scit jai puru. Su ki ndi bessit est unu sardu campidanesu friscu e lýmpiu ke s'akua 'e mitza, e custu t˛cat a d'apretziai de prus ancoras, pr˛piu ca su libru s'arreferit a is pipius, est a nai a is personis ki funti su benidori de sa lýngua sarda, ca ki su sadru no du impÓrant imoi, a intr''e cincuant'annus at'essi mortu jai, ca no nš'ant'essi prus personis bonas a du fueddai.

  A faci de cust'abisonju, a sa bon'ora est bessiu custu libru, e a sa bon'ora cumŔntzant a bessiri librus po pipius in campidanesu puru. E insaras donaus is norabonas a s'imprentadori, ki at obertu una cannaca de librus po pipius (ki custu ki seus narendi esti su primu sceti), a maista Gina Farci e a totu is ki trabÓllanta ke issa (e funti medas e de prus sempri), a Teresa Tinti sa disinnadora e a Antoni LŔpori ki s'est espressau de manera crara cument'a sempri. Ma a primu 'e totus, donaus is norabonas a totu is pipias e is pipius sardus de oi, ki custu libru esti po issus, po dus ajudai a connosci, a fueddai e a scriri su sardu cumenti dis spŔtat, po podi cresci de sa mellus manera.

Amos Cardia

(arrecensidura pubricada jai in www.godot.it)